Δήμος Λαυρεωτικής: Ματαίωση του διαγωνισμού για τον εξοπλισμό 4 παραλιών, λόγο έλλειψης χρηματοδότησης.

Διαγωνισμοί,
Μοιραστείτε το:

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής, στην 1η τακτική συνεδρίασή της, στις 16 Ιανουαρίου, αποφάσισε τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα, η οποία προκηρύχθηκε με την αριθμ. 805/2023 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για την «ανάπλαση τεσσάρων παραλιών Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού 239.999,52 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και 24%), λόγω ανάκλησης της με αριθμ. πρωτ: 4912/1640/Α3 03/08/2018 απόφασης ένταξης της πράξης ‘’Ανάπλαση τεσσάρων παραλιών Δήμου Λαυρεωτικής’’ με κωδικό ΟΠΣ 5021600 και της αδυναμίας του Δήμου Λαυρεωτικής να καλύψει τη χρηματοδότηση της συγκεκριμένης προμήθειας από ίδιους πόρους.

Επίσης αποφάσισε την ακύρωση της υπ’ αριθμ.233/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία έγινε η έγκριση του πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε ως Ανάδοχος της προμήθειας ο Οικονομικός Φορέας TOBEA Μ. ΕΠΕ.

Για να δείτε την απόφαση της ΔΕ κάντε κλικ εδώ        

Μοιραστείτε το:
Tagged