Προκηρύχθηκε η μεγάλη ανάπλαση στο κέντρο του Χαϊδαρίου προϋπολογισμού 8.866.819,31 ευρώ

Χαϊδάρι
Μοιραστείτε το:

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για νέο έργο ανάπλασης στο Χαϊδάρι. Συγκεκριμένα, σε δημοπράτηση βγήκε το έργο «Βιοκλιματικές παρεμβάσεις αναβάθμισης στο κεντρικό Χαϊδάρι» που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Αττικής.

Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης και σ’αυτό   περιλαμβάνεται η ανακατασκευή υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων του δήμου Χαϊδαρίου συνολικού εμβαδού 71 στρεμμάτων περίπου. Γενική επιδίωξη και στόχος του έργου είναι η λειτουργική και αισθητική ανάπλαση αυτών των κοινοχρήστων χώρων, η αύξηση του υπάρχοντος πρασίνου και η τοποθέτηση κατάλληλων υλικών, σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Περιοχή παρέμβασης για τον ανασχεδιασμό των υφισταμένων κοινόχρηστων χώρων αποτελεί η ευρύτερη Ενότητα του Κεντρικού Χαϊδαρίου και περιλαμβάνονται οι ακόλουθες Πολεοδομικές Ενότητες: Κέντρο, Προφήτης Ηλίας, Κουνέλια, Νέα Φώκαια.

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Χαϊδαρίου.

Η αρχική εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. είναι 8.798.681,31 ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 7.095.710,73 ευρώ). Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 2 Απριλίου 2024.

Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 32 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται κατά το συνολικό ποσό των 8.798.681,31 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», σύμφωνα με την υπ’αρ. πρωτ.: 11075/2021/2-3-2022 (663Ο46ΜΤΛ6-ΛΨΑ) Απόφαση Ένταξης του Αν. Υπουργού Εσωτερικών και την υπ’ αρ. 63/2022 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Χαϊδαρίου (ΑΔΑ: ΩΖΑΡΩΗ3-ΧΛΣ) περί Αποδοχής της χρηματοδότησης, καθώς και την υπ’ αρ. 96/2022 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Χαϊδαρίου (ΑΔΑ: Ω5ΝΓΩΗ3-6ΞΚ) περί Αποδοχής όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», για την εκτέλεση του έργου (Κ.Α. εσόδου 3123.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου Χαϊδαρίου έτους 2024).

Το αντικείμενο του έργου

Πρόκειται για έργο βιοκλιματικών παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της περιοχής του κεντρικού Χαϊδαρίου, του Δήμου Χαϊδαρίου. Αφορά στην ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.

Με το προτεινόμενο έργο, γενική επιδίωξη και στόχος είναι η λειτουργική και αισθητική ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων, η αύξηση του υπάρχοντος πρασίνου και η τοποθέτηση ψυχρών υλικών, σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Η υφιστάμενη κατάσταση των προς επέμβαση χώρων είναι η εξής:

  • Πλατείες – Κοινόχρηστοι χώροι: Υπάρχει εμφανής έλλειψη σύγχρονων υποδομών και πρασίνου.
  • Ανακατασκευή οδών: Βασικός στόχος είναι η ανακατασκευή των οδών μετά των πεζοδρομίων τους που παρουσιάζουν φθορές
  • Πεζοδρόμια: Δεν διαθέτουν σύγχρονο σχεδιασμό. Είναι δύσκολη η κυκλοφορία των κατοίκων σε αυτά, δεν υφίσταται δε – σχεδόν παντελώς – η δυνατότητα κυκλοφορίας Α.Μ.Ε.Α.

Νίκος Παρίκος

Μοιραστείτε το:
Tagged