Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το «Κέντρο Κοινότητας» του Δήμου Τανάγρας (διακήρυξη)

Δήμοι
Μοιραστείτε το:

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το «Κέντρο Κοινότητας» του Δήμου Τανάγρας, συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ έδωσε στην δημοσιότητα η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Οι περίοδος υποβολής των προτάσεων, από τους ενδιαφερόμενους, ξεκίνησε στις 25.10.2023 και  ολοκληρώνεται  την Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023…

Ειδικότερα:

 • Συνέχιση των δομών Κέντρων Κοινότητας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Τα Κέντρα Κοινότητας, μπορούν να συμπεριλαμβάνουν και τα εξής:​

 • Λειτουργία Παραρτήματος/Παραρτημάτων για παροχή υπηρεσιών σε θύλακες/πληθυσμό Ρομά
 • Λειτουργία κινητής/ών μονάδας/ων για τον εντοπισμό και εξυπηρέτηση ατόμων απομακρυσμένων περιοχών
 • Λειτουργία Παραρτήματος/Παραρτημάτων για την παροχή υπηρεσιών σε μετανάστες, αιτούντες/δικαιούχους διεθνούς και προσωρινής προστασίας κ.α.

Σε ποιους απευθύνεται: Δήμος Τανάγρας

Περίοδος υποβολής: από 25/10/2023 έως 7/11/2023

 • Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 • Προϋπολογισμός: € 200.000

Για να  δείτε ή κατεβάσετε την διακήρυξη κάντε κλικ εδώ     

——————

Αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με το Πρόγραμμα, τις Προτεραιότητες, τους Ειδικούς Στόχους, τις Κατηγορίες Περιφέρειας, το Ταμείο, τα Πεδία Παρέμβασης τους δείκτες καθώς και της κατανομής της δημόσιας δαπάνης ανά προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας παρατίθενται στο Παράρτημα Ι.

 • Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 200.000,00.€.
 • Η ΔΑ δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας www.stereaellada.gr.
 • Η ΔΑ, εκτιμώντας κατά περίπτωση τα δεδομένα υλοποίησης του Προγράμματος, και τη φύση των δράσεων, δύναται να εντάξει πράξεις έως το 120% του ύψους της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που τίθεται στην παρούσα Πρόσκληση.
 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας των δομών «Κέντρα Κοινότητας», τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, μέχρι 31.12.2025, οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.

Τα Κέντρα Κοινότητας, μπορούν να συμπεριλαμβάνουν και τα εξής:

 1. Λειτουργία Παραρτήματος / Παραρτημάτων για παροχή υπηρεσιών σε θύλακες/πληθυσμό Ρομά
 2. Λειτουργία κινητής/ών μονάδας/ων για τον εντοπισμό και εξυπηρέτηση ατόμων απομακρυσμένων περιοχών.
 3. Λειτουργία Παραρτήματος / Παραρτημάτων για την παροχή υπηρεσιών σε μετανάστες, αιτούντες/δικαιούχους διεθνούς και προσωρινής προστασίας κ.α.

Με βάση την οικεία ΚΥΑ, τα Κέντρα Κοινότητας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εφαρμογή

A/A Πρόσκλησης: 4911 /Έκδοση: 1.0

Έντυπο: Ε.Ι.1_2 4

πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους.

Ωφελούμενοι/ες της πράξης είναι οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των Κέντρων Κοινότητας, και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ή διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, ηλικιωμένοι, ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και νόμιμα διαμένοντες μετανάστες, αιτούντες/δικαιούχοι διεθνούς και προσωρινής προστασίας, άτομα με αναπηρία, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Ανάλογα με τις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες και περιστάσεις, η δράση κάθε «Κέντρου Κοινότητας» δύναται να εστιάζει περισσότερο σε μια ή περισσότερες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται οι υπόλοιπες.

Στο πλαίσιο αυτό ο κάθε Δικαιούχος θα υποβάλλει πρόταση με περιγραφή του τρόπου λειτουργίας και στελέχωσης του Κέντρου Κοινότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής ΚΥΑ και του Οδηγού Εφαρμογής, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι στην πρότασή τους θα περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο το «Κέντρο Κοινότητας» δραστηριοποιείται στα τρία παρακάτω πεδία:

 • Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
 • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
 • Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Ο Δικαιούχος θα πρέπει να αιτιολογήσει και να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα συνέχισης της συγχρηματοδότησης του Κέντρου Κοινότητας αναφέροντας στοιχεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το ίδιο το ΚΚ ή άλλους φορείς καθώς και τα ειδικά χαρακτηριστικά και ανάγκες των ωφελουμένων /ομάδας στόχου στην περιοχή της παρέμβασης.

Ο δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί πρόσθετο προσωπικό είτε για την υπάρχουσα δομή είτε για νέο Παράρτημα Ρομά/ΚΕΜ εφόσον ανήκει στους προτεινόμενους Δήμους σύμφωνα με σχετικά έγγραφα και την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπουργείων.

Ο Δικαιούχος μπορεί επίσης να αιτηθεί πρόσθετο προσωπικό για τη δημιουργία κινητής μονάδας εφόσον το τεκμηριώνει.

—————-

Ο δυνητικός Δικαιούχος, θα πρέπει να υποβάλει στην πρόταση του:

 1. Περιγραφή της κτιριακής υποδομής και του εξοπλισμού
 2. Τεκμηρίωση της επάρκειας και της συμβατότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Έντυπο

1b_Ο.I.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_II_ΠΡΟΣΒ_ΑΜΕΑ 21-27_v1_141122

 1. Περιγραφή της στελέχωσης της δομής και της διαδικασίας πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού εφόσον τεκμηριωμένα απαιτείται (τα κριτήρια πρόσληψης ορίζονται στο άρθρο 74 του Ν. 4430/2016, όπως ισχύει). Τα στελέχη παρέχουν υπηρεσίες που εξυπηρετούν αποκλειστικά την λειτουργία και τον σκοπό της δομής. Ο αριθμός και οι ειδικότητες του απασχολούμενου προσωπικού θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ με αριθμ. Δ14.49744/16.05.2023 (ΦΕΚ Β΄3322/19.05.2023)
 2. Ανάλυση του προϋπολογισμού και της συνολικής στελέχωσης (υφιστάμενης και νέας) σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
 3. Σχέδιο Δημοσιότητας και Σχέδιο Δικτύωσης
 4. Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον θεσμικό πλαίσιο και στον Οδηγό Εφαρμογής

Για Περισσότερα κάντε κλικ στη διεύθυνση: https://www.espa.gr

Νίκος Παρίκος – Έφη Γιοβάνου

Μοιραστείτε το:
Tagged