Δήμος Αχαρνών: Συνεχίζει με τον ΠΕΣΥΔΑΠ στη συλλογή και φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, μέχρι 31.11.2043

Αττική Οικολογία
Μοιραστείτε το:

Αποφάσισε την παράταση της λειτουργίας – συνεργασίας του με τον  ΠΕΣΥΔΑΠ για είκοσι (20) χρόνια (έως 30/11/2043)

Ο Δήμος Αχαρνών συμμετέχει στον ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΕΣΥΔΑΠ) με την με αρ. 756, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, από 17/12/2009. Ο ΠΕΣΥΔΑΠ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του οποίου η λειτουργία διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και τους όρους της ιδρυτικής του πράξης (ΦΕΚ 689/τ.Β/1983) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Βασική δράση του Συνδέσμου, είναι  η συλλογή  και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Να σημειώσουμε ως στήλη, ότι οι δήμοι  του πολεοδομικού συγκροτήματος  Αθηνών και Πειραιώς που αποχωρούν από τον ΠΕΣΥΔΑΠ, σε ότι αφορά τις δράσεις  συλλογής και φροντίδας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, δημιουργούν δικές τους τέτοιες δομές  με χρηματοδότηση από ειδικά προγράμματα της πολιτείας για την φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς και σύμφωνα με οριζόμενα από  σχετική Οδηγία της ΕΕ. Ήδη ο Δήμος Περιστερίου, έχει αποχωρήσει από τον Σύνδεσμο, έχοντας προκηρύξει σχετικό διαγωνισμό για την προμήθεια  κινητού εξοπλισμού  συλλογής και μεταφοράς αδέσποτων ζώων συντροφιάς…

Ο δήμος Αχαρνών, αντίθετα αποφάσισε την παράταση της συνεργασίας του και της λειτουργίας του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) για είκοσι (20) χρόνια, και συνολικά μέχρι της 30-11-2043.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην  απόφαση 249/15.11.2023 του δημοτικού συμβουλίου Αχαρνών:

«…[…]…Τα Μέλη ενημερώθηκαν ότι η Έκτακτη – Δια Περιφοράς σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνεται απαραίτητη λόγω ασφυκτικών προθεσμιών και σύμφωνα με το υπ’αρ.113146/09-11-2023 έγγραφο του κ. Δημητρακόπουλου Ιωάννη, Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αχαρνών, η συνέχιση της συμμετοχής μας στον ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΕΣΥΔΑΠ) είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας, καθώς η συμβολή του για την διαχείριση των αδέσποτων είναι καθοριστικής σημασίας.

…[…]… Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά, και σύμφωνα με το άρθρο 245, παρ. 5 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Τα συμβούλια των Δήμων και Κοινοτήτων που μετέχουν στο Σύνδεσμο μπορούν, με απόφασή τους, που λαμβάνεται, όπως ορίζουν οι παρ. 1 και 3, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8, να παρατείνουν τη διάρκεια λειτουργίας του Συνδέσμου…

…[…]… Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α’/07.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/τ.Α’/2023), την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την με αρ.πρωτ.:112983/09-11-2023 εισήγηση καθώς το υπ’ αρ. 113146/09-11-2023 έγγραφο του κ. Δημητρακόπουλου Ιωάννη – Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αχαρνών, το κατεπείγον του θέματος και τα ληφθέντα έντυπα ψηφοφορίας που απέστειλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μέσω email

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (με 31 ψήφους ΥΠΕΡ)

Α. Δέχεται το κατεπείγον του θέματος.    

Β. Εγκρίνει την παράταση λειτουργίας του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) για είκοσι (20) χρόνια, ήτοι μέχρι της 30-11-2043.

————

Για να δείτε την απόφαση 249/15.11.2023  του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών κάντε κλικ εδώ…

Νίκος Παρίκος

Μοιραστείτε το:
Tagged