Υπηρεσίες Δόμησης Δήμων: 4 νέες διατάξεις για την στελέχωσή τους εισάγει Ν/Σ του ΥΠΕΣ

Δήμοι Κατασκευές

Νέες διατάξεις προστίθενται στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Υπηρεσιών Δόμησης των Δήμων (ΥΔΟΜ), με το άρθρο 32 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Υπενθυμίζεται για τις ΥΔΟΜ ότι με το αρ.181 του Κλεισθένη (ν.4555/2018) προστέθηκε νέο άρθρο 97Α στον Καλλικράτη (ν.3852/2010), το περιεχόμενο του οποίου η νυν Κυβέρνηση αντικατέστησε με την παρ.1 του αρ.376 του ν.4700/2020.

Σε αυτό το άρθρο 97Α ως ισχύει, τώρα προσθέτουν τις κάτωθι επιπλέον ρυθμίσεις:

I] Οι Υπηρεσίες Δόμησης που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος στελεχώνονται τουλάχιστον από έναν αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, έναν αρχιτέκτονα μηχανικό, έναν χωροτάκτη – πολεοδόμο μηχανικό, έναν πολιτικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό. Ο χωροτάκτης – πολεοδόμος μηχανικός μπορεί, αν δεν υπάρχει, να αντικαθίσταται από αρχιτέκτονα ή τοπογράφο μηχανικό με μεταπτυχιακό τίτλο ή ειδίκευση στην πολεοδομία.

Η ελάχιστη στελέχωση για τις Υπηρεσίες Δόμησης σε επίπεδο Διεύθυνσης, ανέρχεται στο 40% των θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης, όπως προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Στην κατά τα προηγούμενα εδάφια στελέχωση, προσμετράται το πάσης φύσεως απασχολούμενο προσωπικό, συμπεριλαμβανόμενου του προσωπικού της παρ.2 του αρ.4 του ν.4674/2020.

II] Το πρώτο δίμηνο κάθε έτους η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαπιστώνει την επάρκεια της στελέχωσης κατά τα ανωτέρω οριζόμενα και εκδίδει πιστοποιητικό επάρκειας, το οποίο κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος &Ενέργειας.

Αν δεν πληρούται η ελάχιστη στελέχωση, με ευθύνη του οικείου Δημάρχου, οι αρμοδιότητες της ΥΔΟΜ ασκούνται κατά το αρ.99 του ν.3852/2010.

Η Αιτιολογική Έκθεση εξηγεί ότι «καθίσταται έτσι υποχρέωση του οικείου Δημάρχου να συνάψει διαδημοτική συνεργασία για την υποβοήθηση της άσκησης των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας».

III] Η εφαρμογή των εγκυκλίων και των οδηγιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος &Ενέργειας για θέματα εφαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας από τις ΥΔΟΜ είναι υποχρεωτική.

IV]  Οι ΥΔΟΜ οφείλουν να κοινοποιούν όλες τις διοικητικές πράξεις που εκδίδουν, στην Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Σε περίπτωση που η Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης εντοπίζει ζητήματα νομιμότητας επί των πράξεων αυτών, ενημερώνει την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία προβαίνει σε κατά προτεραιότητα έλεγχο κατά το αρ.225 του ν.3852/2010.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου υποστηρίζει στην Αιτιολογική Έκθεση ότι «με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζεται για πρώτη φορά, 10 έτη μετά την πρώτη λειτουργία τους, το κρίσιμο ζήτημα της στελέχωσης των ΥΔΟΜ, ώστε οι Υπηρεσίες αυτές να αποκτήσουν την απαιτούμενη επάρκεια. Η ρύθμιση αυτή εντάσσεται στο ίδιο πλέγμα ρυθμίσεων του ν.4674/2020, με τις οποίες δόθηκαν τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε από 1ης.11.2020, οι Δήμοι να είναι εις θέση να ασκήσουν αυτοδύναμα τις αρμοδιότητες της πολεοδομίας».

Πηγή: airetos.gr

Tagged