Νέοι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία (Τροπολογία Κεραμέως)

Υπουργείο Παιδείας

Τοποθετούνται, με υπουργική απόφαση, έως τις 31-8-2021 κατ ανώτατο όριο, προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Κατατέθηκε, από την υπουργό παιδείας Νίκη Κεραμέως, προς ψήφιση, στη Βουλή στο Σχέδιο Νόμου για την Ιδιωτικής Εκπαίδευση τροπολογία, με την οποία προβλέπεται η αντικατάσταση των Διευθυντών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με προσωρινούς Διευθυντές Εκπαίδευσης (για να δείτε ή κατεβάσετε την τροπολογία κάντε κλικ εδώ).

Με την τροπολογία:

 • α. Προβλέπεται η αυτοδίκαιη λήξη της θητείας των Διευθυντών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία έχει καθ΄οιονδήποτε τρόπο παραταθεί.
 • β. Για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους , έως την αντικατάστασή  τους με προσωρινούς Διευθυντές οι ανωτέρω Διευθυντές λαμβάνουν τα προβλεπόμενα επιδόματα θέσης ή απασχόλησης.
 • γ. Στις ανωτέρω θέσεις, έως την επιλογή και τοποθέτηση μ νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης τοποθετούνται, με υπουργική απόφαση, έως τις 31-8-2021 κατ ανώτατο όριο, προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.
 • δ. Για την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών συνιστάται πενταμελές μη αμειβόμενο Συμβούλιο Επιλογής.
 • ε. Η επιλογή θα γίνει βάσει γενικών και αντικειμενικών προϋποθέσεων και κριτηρίων επιλογής από το Συμβούλιο Επιλογής.
 • Σύμφωνα με τα όσα ορίει η τροπολογία, δικαίωμα κατάθεσης αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί που:
 • Έχουν τουλάχιστον 15ετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία, από την οποία τα 10 χρόνια τουλάχιστον έχουν ασκήσι διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες και  επίσης, υποχρεωτικά ως προϋπόθεση, να έχουν  ασκήσει καθήκοντα στελέχουν εκπαίδευσης, όπως αυτό ορίζεται από ττην παρ. 2 του άρθρου 21 του νόμου 4547/2018. Δηλαδή να έχουν ασκήσει καθήκοιντα:
 • α) Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
 • β) Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • γ) Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • δ) Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.
 • ε) Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ.
 • στ) Διευθυντών νηπιαγωγείων.
 • ζ) Διευθυντών δημοτικών σχολείων.
 • η) Διευθυντών γυμνασίων.
 • θ) Διευθυντών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.).
 • ι) Διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
 • ια) Διευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.).
 • ιβ) Διευθυντών Ειδικών Νηπιαγωγείων.
 • ιγ) Διευθυντών Ειδικών Δημοτικών Σχολείων.
 • ιδ) Διευθυντών γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-
 • δευσης (Ε.Α.Ε.).
 • ιε) Διευθυντών λυκείων Ε.Α.Ε.
 • ιστ) Διευθυντών Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυ-
 • μνασίων-Λυκείων ή Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων
 • ή Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων.
 • ιζ) Διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων.
 • ιη) Διευθυντών πειραματικών και πρότυπων γυμνασίων.
 • ιθ) Διευθυντών πειραματικών και πρότυπων γενικών
 • λυκείων.
 • κ) Διευθυντών μουσικών σχολείων.
 • κα) Διευθυντών καλλιτεχνικών σχολείων.
 • κβ) Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.).

ή καθήκοντα

 • Προϊσταμένου Γραφείου Α/θμιας ή Β/θμιας  Εκπαίδευσης
 • Συντονιστή Εκπαίδευσης  Εξωτερικού
 • Οργανωτικού Συντονιστή ΠΚΕΣ
 • Σχολικού Συμβούλου
 • Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας ΥΠΕΠΘ

Τέλος δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση (δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται) για επιλογή του σε θέση Προσωρινού Διυθυντή Εκπαίδευσης, ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικΌς που συνταξιοδοτείται υποχρεωτικά εντός έτους από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης…

Στην εισηγητική έκθεση της Τροπολογίας το υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι η ανατικατάσταση των νυν Διευθυντών Εκπαίδευσης  κατέστη αναγκαία καθώς, μεταξύ άλλων:

 • η θητεία των τωρινών Δ.Ε. έχει λήξει από 31 Ιουλίου 2018
 • οι Δ.Ε. έχουν αναδειχθεί και τοποθετηθεί κατ’ εφαρμογή αντισυνταγματικών διατάξεων του ν. 3848/2010, όπως ίσχυαν μετά την τροποποίησή τους από τον ν. 4327/2015 και τον ν. 4351/2015
 • κάποιοι από αυτούς εξακολουθούν να ασκούν καθήκοντα Διευθυντή Εκπαίδευσης, παρότι η ανάδειξη και τοποθέτησή τους έχει ήδη ακυρωθεί από τα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια
 • δεκάδες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης λειτουργούν με αναπληρωτές των Διευθυντών Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων.
 • Επανακαθορίζονται θέματα ανασύστασης υπηρεσιακών Συμβουλίων των εκπαιδευτικών, ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ.

Με το άρθρο 2 της τροπολογίας:

 • Προβλέπεται αλλαγή στη σύσταση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), λόγω της ρύθμισης του πρώτου άρθρου, όσον αφορά στη συμμετοχή σε αυτά των νέων προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και την αντικατάσταση των δύο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από δύο εν ενεργεία διευθυντές σχολικών μονάδων.
 • Στόχος, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, είναι η αναβάθμιση αυτών των συλλογικών οργάνων σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του σημαντικού έργου που επιτελούν στο χώρο της δημόσιας υπηρεσίας της εκπαίδευσης.

Με το άρθρο 3 θεραπεύεται το κενό νόμου για τη λειτουργία των σχολικών εφορειών των ιεροσπουδαστηρίων Θράκης και των οικοτροφείων τους με στόχο τον εξορθολογισμό της λειτουργίας τους, τη διαφάνεια και την κοινωνική λογοδοσία.

Η θητεία των  Διευθυντών  Εκπαίδευσης που έληξε το 2018, την Παρασκευή κλείνει δυο χρόνια παράταση.

Ο νόμος  της προηγούμενης Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων είχε κριθεί αντισυνταγματικός  από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως προς το μέρος της ψηφοφορίας και κατ΄ επέκταση ήταν αντισυνταγματική και η διαδικασία ψηφοφορίας των Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Επίσης έχουν ακυρωθεί διορισμοί Διευθυντών Εκπαίδευσης από Διοικητικά Εφετεία.

Παράλληλα έχουν “χηρεύσει” πολλές θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης   λόγω συνταξιοδότησης και οι θέσεις αυτές καλύπτονται προσωρινά από τους αναπληρωτές τους που είναι οι Προιστάμενοι Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

Στις προθέσεις της υπουργού Παιδείας ήταν ο νόμος για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης να είχε ψηφιστεί πριν το Πάσχα , αλλά λόγω Κορωνοιού δόθηκε αναβολή από την Κυβέρνηση.

Το Σχέδιο Νόμου για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, θα κατατεθεί, προς ψήφιση, στη Βουλή Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο με στόχο το  Μάρτιο του 2021 να έχουν ολοκληρωθεί η επιλογή των Διευθυντών Σχολείων και Διευθυντών Εκπαίδευσης, ενώ θα γίνει και η επαναφορά του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων.

Διαβάστε όλο το σχετικό κείμενο της τροπολογίας που κατατέθηκε και πρόκειται να συζητηθεί στη Βουλή…

Tagged