Τους πήρανε χαμπάρι: Παράβαση καθήκοντος η καταχώρηση» εικονικών οργανικών κενών από τους Δ/τές και Περιφ/κους Δ/ντές Εκπ/σης

Β/θμια

Η μη ορθή καταχώρηση των οργανικών κενών από τους Δ/τές και Περιφ/κους Δ/ντές Εκπ/σης αποτελεί «παράβαση καθήκοντος»

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Παιδείας, έλεγχος των στοιχείων που καταχωρήθηκαν στο My Scool, από τους Διευθυντές σχολικών μονάδων, -μαθητικό δυναμικό, δύναμη εκπαιδευτικών, ωρολόγια προγράμματα και αναθέσεις μαθημάτων, κατέδειξε στοιχεία «απόκρυψης» εκπαιδευτικών εκτός διδακτικών καθηκόντων και «δημιουργίας» εικονικών κενών, με αποτέλεσμα να φαίνεται μία πλασματική εικόνα για την πραγματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος της Α/θμιας και Β/θμιας.

Τα πράγματα, μάλιστα είναι τραγικά στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που έχουν μεγάλους αριθμούς σχολικών μονάδων και ειδικότερα αυτές που έχουν δυσπρόσιτες περιοχές, ανεξάρτητα από τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα τάξεων.

Αυτός είναι και ο λόγος της πολύ αυστηρής προειδοποίησης της υφ. Παιδείας προς Διευθυντές και Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης: «Παράβαση καθήκοντος η μη ορθή δήλωση οργανικών κενών στα σχολεία. Να υπολογιστούν οι κενές οργανικές θέσεις, προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου να προβεί στην κατάρτιση των πινάκων κενών οργανικών θέσεων για τις μεταθέσεις.»

Να σημειώσουμε ότι η τελευταία εγκύκλιος της κας Ζαχαράκη, ακολουθεί, άλλες δύο που στο ίδιο πνεύμα απευθύνθηκαν στους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων.

Με την εγκύκλιο της, αποκλειστικά προς τους Διευθυντές και Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης που απέστειλε η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, τους επισημαίνει   την ευθύνη που έχουν για  την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων των οργανικών  κενών   και τους προειδοποιεί ότι ο μη σωστός έλεγχος  είναι πειθαρχικό αδίκημα, καθώς εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει.

Η υφυπουργός Παιδείας Σ. Ζαχαράκη ζητά  να υπολογιστούν  οι κενές οργανικές θέσεις,   προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου   να προβεί στην κατάρτιση των πινάκων κενών οργανικών θέσεων για τις μεταθέσεις του έτους 2019 για τις ανάγκες των Τμημάτων Ένταξης ανά περιοχή μετάθεσης.

Ειδικότερα  η εγκύκλιος της  υφ. Παιδείας ορίζει:

Όλοι οι πίνακες θα παραμείνουν στις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, και εφόσον ζητηθούν θα πρέπει να διαβιβαστούν άμεσα στις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΑΙΘ για να γίνει αντιπαραβολή και έλεγχος των στοιχείων.

Με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης έως 25 Νοεμβρίου 2019 πρέπει να καταχωρισθούν στο σύστημα e-DataCenter από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οργανικές θέσεις ανά περιοχή μετάθεσης για τις ανάγκες των Τμημάτων Ένταξης, ενώ οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα δηλωθέντα στοιχεία θα καταχωρίσουν τη σχετική πρότασή τους,  έως 26 Νοεμβρίου 2019.

Οι πίνακες Α   (Δείτε εδώ) θα υπογραφούν από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και στη συνέχεια θα αποσταλούν στην οικεία Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ οι πίνακες Γ ́  θα συνταχθούν – αφού ελεγχθούν τα στοιχεία των πινάκων Α ́- και θα υπογραφούν από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του ΠΥΣΠΕ.

Θα πρέπει να δηλωθούν με αντικειμενικότητα οι θέσεις των προβλεπόμενων κλάδων όπως προκύπτουν από τα πραγματικά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Οι συνολικές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης ανά περιοχή μετάθεσης (Πίνακας Γ ́) θα καταχωριστούν στο e-Datacenter από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά κατηγορία, από την επιλογή «Μεταθέσεις» «Διαχείριση οργανικών κενών»   «Καταχώριση κενών για Περιοχές Μετάθεσης», επιλέγοντας την κατηγορία «Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού προς ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΣΥ ή ΕΕΕΕΚ [001.ΣΜΚΔ001-001.ΔΕΣΚΕ]» και πατώντας «Προσθήκη» επιλέγουμε την Περιοχή Διορισμού – Μετάθεσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ́

Για τις σχολικές μονάδες οι πίνακες θα συμπληρωθούν ως εξής:

Στον πίνακα Α’ πρέπει να καταγραφεί:

  • Ο συνολικός αριθμός των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη στη σχολική μονάδα.
  • Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη σε ΤΕ στη σχολική μονάδα.
  • Ο αριθμός των ΤΕ κάθε σχολικής μονάδας.
  • Στη στήλη «Οργανικές θέσεις σε ΤΕ (1)» ο αριθμός ανά κλάδο και ειδικότητα των προβλεπόμενων θέσεων σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη.

Στη στήλη «Οργανικά τοποθετημένοι σε ΤΕ (2)» ο αριθμός ανά κλάδο και ειδικότητα των οργανικά τοποθετημένων (εφόσον υπάρχουν).

  • Στη στήλη «Κενές οργανικές θέσεις σε ΤΕ (3)» ο αριθμός ανά κλάδο και ειδικότητα των κενών οργανικών θέσεων σε ΤΕ που προκύπτουν από την αφαίρεση της στήλης (2) από την στήλη (1).

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ́

Στον πίνακα Γ ́ πρέπει να συμπληρωθούν σε ξεχωριστά πεδία ανά κατηγορία σχολείων (έως 250 μαθητές αφενός και περισσοτέρων των 250 μαθητών με τουλάχιστον 15 μαθητές με διαγνωσμένη από́

αρμόδιο δημόσιο φορέα αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αφετέρου) ο αριθμός σχολείων, ο αριθμός των μαθητών των σχολείων, ο αριθμός των μαθητών των ΤΕ και ο αριθμός των ΤΕ, ανά περιοχή μετάθεσης.

Τα στοιχεία των στηλών του πίνακα Α ́ θα αθροιστούν αλγεβρικά, ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα στοιχεία ανά περιοχή μετάθεσης, τα οποία μεταφέρονται στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα Γ ́.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν τροποποιήσεις στο λεκτικό των στηλών στο e- DataCenter, τα ανωτέρω στοιχεία θα καταχωριστούν στις ακόλουθες στήλες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ́

  • Οργανικές θέσεις σε ΤΕ (1)
  • Οργανικά τοποθετημένοι σε ΤΕ (2) Κενές οργανικές θέσεις σε ΤΕ (3) e-DataCenter
  • Προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας
  • Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί (2) Έλλειμμα(-) / Πλεόνασμα(+) Προσωπικού

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα καταχωρίσουν την πρότασή τους για τις οργανικές θέσεις σε ΤΕ ανά περιοχή μετάθεσης, στη στήλη του e-DataCenter «Πρόταση Περιφερειακού Διευθυντή Ελλείμματα(-) / Πλεονάσματα(+)», με αρνητικό πρόσημο, καθώς η στήλη αφορά στις κενές οργανικές θέσεις. Η εν λόγω στήλη πρέπει να συμπληρωθεί οπωσδήποτε για όλες τις ειδικότητες που υπάρχουν συμπληρωμένα στοιχεία, ακόμα κι αν η πρόταση του Περιφερειακού είναι η ίδια με την καταχώριση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Tagged