Δήμος Αγίας Βαρβάρας: Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε δημόσια διαβούλευση

Aγία Βαρβάρα

»Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που σχεδιάστηκε, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες για την κινητικότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και στα περίχωρά τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Στηρίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις βασικές αρχές της ενοποίησης, της συμμετοχικής διαδικασίας και της αξιολόγησης».

 • Το ΣΒΑΚ βασίζεται σε μία ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγισης, αποτελεί Στρατηγικό Σχεδιασμό, που τείνει να εξασφαλίσει την συνοχή ανάμεσα στις πολιτικές περιβάλλοντος, κινητικότητας και οικονομικής ανάπτυξης υποστηρίζοντας τους κανόνες της βιωσιμότητας.
 • Κρίσιμο παράγοντα αποτελεί η ενοποίηση μεταξύ πολιτικών χρήσεων γης και του συγκοινωνιακού σχεδιασμού.
 • Η ενθάρρυνση της αλλαγής της νοοτροπίας και συμπεριφοράς με στόχο την αύξηση της χρήσης πιο βιώσιμων μέσων μεταφοράς (π.χ. ΜΜΜ, μετακινήσεις με ποδήλατο και πεζή, συνδυασμένες μετακινήσεις, κ.α.).
 • Η βελτίωση της προσβασιμότητας για το σύνολο των μετακινούμενων στα βιώσιμα μέσα μεταφοράς.
 • Η ικανοποίηση των αναγκών μετακίνησης μέσω αποδοτικότερης χρήσης των υφιστάμενων συγκοινωνιακών υποδομών αλλά και σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες χρήσεις γης.
 • Ο περιορισμός του αριθμού, του μήκους και της συχνότητας των μηχανοκίνητων μετακινήσεων.

Τι είναι Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ);

Αντικειμενικοί στόχοι ενός ΣΒΑΚ

 • Η πολιτική βιώσιμης αστικής κινητικότητας που καλείται κάθε περιοχή να επιλέξει, διαφέρει και διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά της αλλά και τις προκλήσεις που δέχεται αναφορικά με τα προβλήματα κινητικότητας/προσβασιμότητας που παρουσιάζει το σύστημα μεταφορών της σε άμεση σχέση με το πολεοδομικό ή/και χωροταξικό σχεδιασμό (σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο). Μεταξύ των βασικών χαρακτηριστικών του αποτελούν:
 • Μακροπρόθεσμο όραμα και σαφές σχέδιο εφαρμογής.
 • Συμμετοχική προσέγγιση με εμπλοκή πολιτών και τοπικών φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 • Ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη όλων των μέσων μετακίνησης.
 • Αξιολόγηση των σημερινών και μελλοντικών επιδόσεων.
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής.
 • Βελτίωση υγείας και περιβάλλοντος.
 • Βελτίωση της κινητικότητας και της προσβασιμότητας (μέσω πολυτροπικών λύσεων μεταφορών).
 • Βελτίωση της εικόνας της πόλης – περιοχής παρέμβασης.
 • Εξοικονόμηση κόστους και προσέλκυση επιχειρήσεων.
 • Ορθή χρήση περιορισμένων πόρων (ισορροπημένο μίγμα μέτρων διαχείρισης κινητικότητας με χαμηλό κόστος).
 • Αυξημένη συνέργεια και συμπληρωματικότητα.
 • Στροφή προς μια νέα πολιτική αστικής κινητικότητας.
 • Δημιουργία Κοινού Οράματος πλήρως συμφωνημένο από όλους (θεσμικά όργανα, πολίτες, εμπλεκόμενους φορείς) για την απρόσκοπτη υλοποίησή του.

Tagged