Υποχρεωτικός Καταλογισμός υπαλλήλου ΟΤΑ για θετική ζημία του Δήμου την οποία προξένησε

Δήμοι Δημόσια Διοίκηση
Μοιραστείτε το:

Ερώτηση:

Υπάλληλος του Δήμου μας- οδηγός- ενεπλάκη σε ατύχημα και ενώ δεν έφταιγε κατά το δικαστήριο κρίθηκε ένοχος επειδή το δίπλωμά του είχε λήξει και δεν το είχε ανανεώσει. Η ασφαλιστική εταιρεία αποζημίωσε τον άλλο οδηγό και εν συνεχεία ζήτησε τα χρήματα από το Δήμο τα οποία τα καταβάλαμε με χρηματικό ένταλμα στο όνομα της ασφαλιστικής μας εταιρείας. 1. Πρέπει να ζητήσουμε τα χρήματα αυτά από τον υπάλληλο του Δήμου μας καθόσον υπάρχει απόφαση δικαστηρίου και γνωμοδότηση της νομικής μας υπηρεσίας για υπαιτιότητά του; Αν είναι έτσι με ποιο τρόπο πρέπει να γίνει αυτό; 2. Αν πρέπει να καταλογιστεί το ποσό μήπως ευθύνονται και άλλοι από τους οποίους πρέπει να αποδοθεί το ποσό όπως προϊστάμενος και διευθυντής του υπαλλήλου που δεν έλεγξαν τη λήξη του διπλώματος;

Απάντηση:

  • Για την αστική ευθύνη των τακτικών υπαλλήλων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 44 Ν. 3584/07 « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (και οι οποίες έχουν εφαρμογή και για το προσωπικό ΙΔΟΧ κατά τη διάταξη του άρθρου 171 του ιδίου νόμου).
  • Ο υπάλληλος ευθύνεται έναντι του Ο.Τ.Α. στον οποίο υπηρετεί για κάθε θετική ζημιά την οποία προξένησε σε αυτόν από δόλο ή βαριάαμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
  • Ο υπάλληλος ευθύνεται επίσης για την αποζημίωση την οποία κατέβαλε ο Ο.Τ.Α. σε τρίτους για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εφόσον οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια.
  • Σε περίπτωση δόλου του υπαλλήλου, αυτός παραπέμπεται υποχρεωτικώς από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο (Δήμαρχο), στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να καταλογιστεί με το αντίστοιχο ποσό που κατέβαλε ο Δήμος. Σε περίπτωση βαριάς αμέλειας, αν ο υπάλληλος παραπεμφθεί, το Ελεγκτικό Συνέδριο, εκτιμώντας τις ειδικές περιστάσεις, μπορεί να καταλογίσει σε αυτόν μέρος μόνο της ζημιάς που επήλθε στον Ο.Τ.Α. ή της αποζημίωσης που ο τελευταίος υποχρεώθηκε να καταβάλει.
  • Σχετικές και οι διατάξεις των άρθρων 68 και 69 του Ν. 4129/13«Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
  • Κατά συνέπεια ο καταλογισμός των υπαλλήλων για κάθε θετική ζημιά που προξένησαν στον Δήμο (αστική ευθύνη) από δόλο ή βαριά αμέλεια διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε αντίθεση με την ειδική ευθύνη των δημοσίων υπολόγων (άρθρου 150 Ν. 4270/14) που μπορεί να καταλογίσει εκτός από το Ελεγκτικό Συνέδριο και ο οικείος Διατάκτης (άρθρου 203 Ν. 4555/18) ή να καταλογίζει αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές σε βάρος των λαβόντων υπαλλήλων (άρθρο 204 παρ. 5 Ν. 4555/18).
  • Οι προαναφερόμενες διατάξεις ισχύουν για τους εν ενεργεία υπαλλήλους, καθώς και για τους υπαλλήλους που μέχρι την αναζήτηση της αστικής ευθύνης αυτών, κατάστησαν συνταξιούχοι.
  • Η καταλογιστική πράξη βεβαιώνεται απευθείας ταμιακά (με την στενή έννοια) και δεν παρέχεται η δυνατότητα άσκησης προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων (όπως για την βεβαίωση των λοιπών εσόδων). Κατά της καταλογιστικής πράξης και βεβαίωσης είναι επιδεκτή η προσφυγή μόνο ενώπιον των δικαστικών σχηματισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για την είσπραξη αυτής ισχύουν οι γενικές διατάξεις του ΚΕΔΕ (άρθρο 167 παρ. 1 ΚΔΚ)
  • Το αν ευθύνονται και άλλοι ή η αστική ευθύνη ανάγεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια θα το αποδείξει η Ε.Δ.Ε. που θα διενεργηθεί (πριν την διαβίβαση της υπόθεσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο).

Αντίγραφο της καταλογιστικής πράξης και του Χρηματικού Καταλόγου θα επισυναφθεί στον τίτλο πληρωμής (ΧΕΠ) με το οποίο ο Δήμος κατέβαλλε (εξόφλησε) τη σχετική δαπάνη, καθώς και αντίγραφο του Γραμματίου Είσπραξης όταν θα εισπραχθεί το καταλογισθέν ποσό της θετικής ζημιάς, ώστε σε μελλοντικό έλεγχο να εμφαίνεται ότι τελικά δεν επιβάρυνε τα διαθέσιμα του Δήμου.

Μοιραστείτε το:
Tagged