Λειοτεμαχιστής (ΣΜΑ) Περιστερίου: Μόνο 24.787 ευρώ για την ΜΕΓΚΑ-Επισκευή του!!!

Περιστέρι

Για όσους ανησυχούν για το νόμιμο ή μη της λειτουργίας του Λειοτεμαχιστή στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Περιστερίου

Οικ. Επιτροπή Δήμ. Περιστερίου: Με μία απόφαση ενέκρινε εκ των υστέρων  την ανάθεση της Επισκευής του Λειοτεμαχιστή (ΣΜΑ) ύψους 24.787 ευρώ

Την ώρα, που όπως φαίνεται από τα γεγονότα της επικαιρότητας, οι εγκαταστάσεις του Αμαξοστασίου του Δήμου Περιστερίου, καταρρέουν με το ηλεκτρικό δίκτυο τους να θεωρείται σε πρώτη φάση υπεύθυνο για την πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα σ’ αυτό (βλέπε άλλες αναρτήσεις) η διοίκηση του Δήμου διέθεσε 24.787 ευρώ για την επισκευή  με αντικατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού συστήματος  του Λειοτεμαχιστή, -όπως ευφυώς ονομάζει τον ΣΜΑ που λειτουργεί μέσα στο Αμαξοστάσιο-, ακόμη και τις λάμπες φωτισμού των εγκαταστάσεων του.

Και για να λήξουν οι «παρεξηγήσεις» και οι παραποιήσεις λεκτικές, ονοματολογικές, κλπ, των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων,  δηλαδή αν πρόκειται για λειοτεμαχιστή η ΣΜΑ, ως στήλη με βαθειά ενασχόληση στο συγκεκριμένο θέμα θα προτείναμε τους ενδιαφερόμενους, π.χ. τους εργαζόμενους στο Αμαξοστάσιο που τελευταία με ανακοινώσεις τους  διαμαρτύρονται για την κατάσταση των εργασιακών χώρων μέσα σ’ αυτό, αν θέλουν να «βγάλουν» άκρη σ’ αυτά που περιγράφουν με τις οργίλες ανακοινώσεις τους να:

α) Ελέγξουν για ποια κτίσματα μέσα στο αμαξοστάσιο ο Δήμος έχει υποβάλει, -και όπως ισχυρίζεται εγγράφως η αρμόδια αντιδήμαρχος έχει καταφέρει-, αίτηση ένταξής τους στο καθεστώς τακτοποίησής τους  ως αυθαιρέτων,

β) Οι κτιριακές εγκαταστάσεις στις οποίες είναι προσαρμοσμένο και λειτουργεί το μηχανολογικό συγκρότημά του, -κατά την διοίκηση του Δήμου-, Λειοτεμαχιστή έχει χαρακτηρισθεί με τελεσίδικες  δικαστικές αποφάσεις κατεδαφιστέο,

γ) Υπάρχει ή όχι πρόσφατο (το παλιό έληξε στις 17 Ιουλίου) νόμιμο και όχι παραπλανητικό Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, για τον φερόμενο «Λειοτεμαχιστή» και

δ) Υπάρχει ή Όχι εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Συνθηκών Λειτουργίας για τον φερόμενο «Λειοτεμαχιστή» ή συνεχίζουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, να δέχονται μη νομίμως, την προσωρινή και από το 2011 υπεύθυνη δήλωση της πρώην αντιδημάρχου Ν. Ευσταθιάδου  που περιλαμβάνεται στο φάκελο…;»

Αυτά τα ολίγα… Δείτε στην συνέχεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (απόσπασμα), όπως επίσης και την πρωτότυπη μορφή της, όπως δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια  και μην εκπλαγείτε αν έχει ληφθεί  ΟΜΟΦΩΝΑ.

Όχι, δεν υπήρχε για διαφόρους λόγους εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης στην συγκεκριμένη συνεδρίαση της ΟΕ του Δήμου. (Εαν θέλετε να δείτε  όλο το σώμα της Απόφασης, όπως δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια κάντε κλικ εδώ)

————————-

Τα αποσπάσματα της Απόφασης

Λήψη απόφασης για ανάδειξη αναδόχου μέσω διαπραγμάτευσης της κατεπείγουσας υπηρεσίας «Έκτακτη αντικατάσταση ηλεκτροκινητήρων και ηλεκτρολογικών στοιχείων του συστήματος λειοτεμαχιστή – συμπιεστή ογκωδών αντικειμένων».

Στο Περιστέρι και στο Δημοτικό κατάστημα, συνήλθε σήμερα 6/11/2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ώρα 12:00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της υπ’ αριθμ.πρωτ.οικ.46630/2-11-2020 πρόσκλησης του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρόντων του Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη, και των εξής τακτικών μελών: Τσιώτα-Μάρκου Μ., Ποθητός Κ., Μπέτσης Β., Κακλαμάνος Μιχ., απόντων δε των εξής τακτικών μελών: Καλλιάφας Αν., Αναγνωστόπουλος Θ., Πλέστης Αλ., Μαργανέλης Χρ., που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα,

εκ των οποίων οι κ.κ. Καλλιάφας Αν. και Αναγνωστόπουλος Θ., αναπληρώθηκαν από τα αναπληρωματικά μέλη κ. Γαλανή – Τζάτζου Ευγ. και κ. Πήττα Ευγ., εισήλθε στην εξέταση, του με αριθμό 8 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Οικονομική Επιτροπή άκουσε τον κ. Πρόεδρο που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπ’ όψη της Επιτροπής το πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και το σχετικό εισηγητικό έγγραφο της Α/ρχου κ. Τσιώτα-Μάρκου Μ., που …[…]…

——————–

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι τα ε ξ ή ς:

Ομόφωνα

α) εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, λόγω του κατεπείγοντος, για την υπηρεσία: «Έκτακτη αντικατάσταση ηλεκτροκινητήρων και ηλεκτρολογικών στοιχείων του συστήματος λειοτεμαχιστή – συμπιεστή ογκωδών αντικειμένων», σύμφωνα με την οικ. οικ.47287/5-11-20200 πρόσκληση και την 52/2020 μελέτη της διαπραγμάτευσης..

β) εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό παροχή υπηρεσιών της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την (52/2020 μελέτη) της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, καθώς και την 47287/5-11-2020 πρόσκληση Αντιδημάρχου.

γ) εγκρίνει το πρακτικό Νο1 της Επιτροπής της διαπραγμάτευσης.

δ) αποδέχεται στο σύνολό της την προσφορά της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.).

ε) αναθέτει το σύνολό της υπηρεσίας «Έκτακτη αντικατάσταση ηλεκτροκινητήρων και ηλεκτρολογικών στοιχείων του συστήματος λειοτεμαχιστή – συμπιεστή ογκωδών αντικειμένων», στην εταιρεία: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.), κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, λόγω του κατεπείγοντος, καθώς το σύστημα είναι άκρως απαραίτητο μετά τη συλλογή των ογκωδών αντικειμένων και υποπροϊόντων πρασίνου από σημεία της πόλης για την διάσπαση και συμπίεσή τους, συμβάλλοντας στη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες της πανδημίας, έναντι συνολικής τιμής σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

“Δημ-άρχης”

Μοιραστείτε το:
Tagged