Δήμος Περιστερίου: Αμοιβή 54.560 ευρώ για την απομάκρυνση υλικών 1600 τόνων από το Κοιμητήριο με 8τονο φορτηγό!!!

Περιστέρι

200 δρομολόγια  8τονου φορτηγού  για την απομάκρυνση επικίνδυνων υλικών του Κορωνοϊού, από το Δημοτικό Νεκροταφείο

Η διοίκηση Παχατουρίδη, φαίνεται ότι έχει τις σωστές πληροφορίες για το μέγεθος της διάδοσης  του κορωνοϊού στην πόλη και γι’ αυτό υπολόγισε ότι πιθανόν θα απαιτηθεί μεγάλος αριθμός τάφων στο δημοτικό κοιμητήριο για την ταφή πολύ μεγάλου αριθμού δημοτών… θυμάτων της πανδημίας…  όπως αναφέρει σε σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου…

Για τον λόγο αυτό, όπως αιτιολογείται στην συγκεκκριμένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, απαιτείται η κατεπείγουσα «Μεταφορά αχρήστων υλικών του Δημοτικού κοιμητηρίου», -σ.σ. τουλάχιστον 1.600 τόνων-, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (COVID-19), μεταφορά που προτείνεται να γίνει με 200 δρομολόγια 8τονου  (!!!) ανοικτού φορτηγού ιδιώτη… με συνολική αμοιβή (κόστος απομάκρυνσης) 54.560 ευρώ (με ΦΠΑ).

Τρια πράγματα εντυπωσιάζουν στην συγκεκριμένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Περιστερίου, που αν μη τι άλλο φαίνεται ότι θεωρεί  το δημοτικό χρήμα ως «μαρουλόφηλα» που μπορεί να τα μοιράζει δεξιά και αριστερά…:

α)  Αφού, όπως συνάγεται από τα στοιχεία που η ίδια περιλαμβάνει, απαιτείται η απομάκρυνση τουλάχιστον 1.600 τόνων επικίνδυνων υλικών, δεν ζητείται ανοικτό φορτηγό  μεγάλου βάρους αποκομοιδής υλικών, -π.χ. 25 ή 30 ή 40 τόνων-, αντί του 8τονου που ορίζεται, ώστε αφενός να μειωθεί και το συνολικό κόστος αποκομοιδής και αφαιτέρου να μειωθεί και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στους δρόμους της πόλης…

β) Γιατί δεν αποφασίσθηκε η χρησιμοποίηση των 8τονων ανοικτών φορτηγών του Δήμου, πρακτική που εφαρμόζονταν από τις υπηρεσίες του Δήμου μέχρει σήμερα… και αντίθετα αποφασίσθηκε η απευθείας μάλιστα ανάθεση σε ιδιώτη…

γ) Από που συνάγεται ότι τα άχρηστα υλικά που βρίσκονται στο κοιμητήριο, όσα βρίσκονται βέβαια, έχουν σχέση και έχουν μολυνθεί, -όπως εμμέσως πλην σαφώς ενοείται στην απόφαση-, από τον κορωνοϊό και απαιτείται η απομάκρυνσή τους με κατεπείγουσα διαδικασία…; Μήπως πραγματοποιήθηκαν βιοχημικές και άλλες εξετάσεις για την διαπίστωση της μόλυνσης και επικινδυνότητάς τους κι αν ναι γιατί δεν ανακοινώθηκε τίποτα γι’ αυτό, τουλάχιστον στους επισκέπτες του κοιμητηρίου…;

δ) Πως υπολογίσθηκε  και σε ποιο σημείο του δημοτικού κοιμητηρίου βρίσκεται η ποσότητα των 1.600 τόνων άχρηστων υλικών, (200 δρομολόγια x8  τόνους ανά δρομολόγιο) που αναφέρονται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εκτός βέβαια, αν ανασκαφούν  κατ’ υπολογισμούς τουλάχιστον 800 παλαιοί τάφοι και απομακρυνθούν άμεσα το χώμα και τα υλικά τους…; Γιατί, -θα δυσαρεστήσω τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κο Βασίλη Μ…-, σε κανένα σημείο του κοιμητηρίου δεν υπάρχουν σωρευμένα  άχρηστα υλικά…

Παρεμπιπτόντως, η αμοιβή των 54.560 ευρώ (με ΦΠΑ) για την απομάκρυνση αυτών των υλικών, -σύμφωνα με  εκτιμήσεις επαγγελματιών  του τομέα κατεδαφίσεων-, αντιστοιχεί στο κόστος  κατεδάφισης και μεταφοράς των υλικών που θα προκύψουν 5 πενταόροφων πολυκατοικιών… τουλάχιστον.

Δείτε στην συνέχεια την αιτιολογία και την τελική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Περιστερίου για την ανάθεση σε ιδιώτη της απομάκρυνσης των υλικών από το δημοτικό κοιμητήριο έναντι αμοιβής 54.560 ευρώ (με ΦΠΑ)

«…[…]… η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της υπ’ αριθμ.πρωτ.οικ.47779/6-11-2020 πρόσκλησης του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρόντων του Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη, & των εξής τακτικών μελών: Τσιώτα-Μάρκου Μ., Πλέστης Αλ., Κακλαμάνος Μ., Μαργανέλης Χρ., απόντων δε των εξής τακτικών μελών: Ποθητός Κων., Μπέτσης Β., Καλλιάφας Αν., Αναγνωστόπουλος θ., που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, εκ των οποίων οι κ. κ. Μπέτσης Β. και Καλλιάφας Αν., αναπληρώθηκαν από τα αναπληρωματικά μέλη κ. Γαλάνη-Τζάτζου Ευγ. και κ. Πήττα Ευγ., εισήλθε στην εξέταση, του με αριθμό 6 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Οικονομική Επιτροπή άκουσε τον κ. Πρόεδρο που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπ’ όψη της Επιτροπής το πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και το σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Α/ρχου κ. Μπέτση Β., που έχουν ως εξής:

…[…]… Σας γνωρίζουμε ότι λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού που πλήττει την χώρα μας υπάρχει επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη απομάκρυνσης επικινδύνων αποβλήτων από το Δημοτικό Κοιμητήριο Περιστερίου προκειμένου να ανταπεξέλθει ο Δήμος Περιστερίου, στην εξαιρετική περίπτωση που θα χρειαστεί η ταφή πολλών συμπολιτών μας.

Λόγω της ανωτέρω κατεπείγουσας ανάγκης, που οφείλεται στο εξαιρετικά απρόβλεπτο γεγονός της πανδημίας του κορωνοϊού δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοιχτές ή κλειστές διαδικασίες με διαπραγμάτευση με ταυτόχρονη δημοσίευση σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. Για αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σύμφωνα με την περίπτωσης γ της παρ. 2

του άρθρου 32 του Ν.4412/16.

Για αυτό παρακαλούμε να πάρετε απόφαση

  1. Για την ¨ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 8 ΤΟΝΝΩΝ ¨ προϋπολογισμού 55.000,00€ σύμφωνα με την μελέτη 67/05-10-2020 της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου Περιστερίου.
  2. Την ανάθεση της εργασίας λόγω του κατεπείγοντος & σύμφωνα με την περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/16 στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ .

(Η Οικονομική Επιτροπή) Αφού έλαβε υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε το θέμα, ο κ. Μαργανέλης ψήφισε λευκό

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι τα  ε ξ ή ς:

Ομόφωνα εγκρίνει το πρακτικό 1 της Επιτροπής αξιολόγησης μέσω διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της κατεπείγουσας εργασίας «Μεταφοράς αχρήστων υλικών του Δημοτικού κοιμητηρίου» του Δήμου μας, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (COVID-19) και ως εκ τούτου:

  1. Αποδέχεται στο σύνολό της την προσφορά της εταιρείας: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ @ ΣΙΑ Ο.Ε.»,
  1. Αναθέτει την εργασία στην ανωτέρω εταιρεία για την μεταφορά αχρήστων υλικών από το Δημοτικό Κοιμητήριο, όπου πριν καταλήξουν στη χωματερή θα υποστούν επεξεργασία, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (COVID-19),σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:»

Για να δείτε  το πλήρες σώμα της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, όπως δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια κάντε κλικ εδώ.

———

Υ.Γ.: Τα στοιχεία  που αναφέρονται στο παρόν  βρίσκονται όλα στην δημοσιευμένη στο Διαύγεια Απόφαση… της Οικ. Επιτροπής του Δήμου…

«Εκδορεύς»

Μοιραστείτε το:
Tagged