Δήμος Αιγάλεω: Έως 31 Μαρτίου Δηλώσεις σωστών τετραγωνικών μέτρων χωρίς επιβολή προστίμου

Αιγάλεω
Μοιραστείτε το:

Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1.1.2020.

Δικαιολογητικά για μεταβολή Τ.Μ.

  • Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος. Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης χρειάζεται να προσκομιστεί βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από ΔΕΔΔΗΕ (Θηβών 57-59). Σε περίπτωση αποθήκης, χώρου στάθμευσης κ.ο.κ. που ηλεκτροδοτούνται από τα κοινόχρηστα, ή κοινόχρηστοι χώροι γενικά (πίνακα αναλογισμού του μηχανικού που να αναφέρονται αναλυτικά τα τ.μ. των κοινόχρηστων χώρων ή βεβαίωση του μηχανικού που θα αναγράφονται όλα τα τ.μ. των κοιν. χώρων) και λογαριασμό της Δ.Ε.Η. των κοινοχρήστων.
  • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου ή Ε-9 ακινήτου (με τα διορθωμένα τ.μ.)
  • Βεβαίωση οριστικής υπαγωγής σε Ν.3843/2010 ή Ν. 4178/2013 ή Ν4495/2017 (όταν υπάρχουν τακτοποιήσεις/νομιμοποιήσεις τ.μ. στο ακίνητο
  • Δελτίο Ταυτότητας

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα προσκομίζονται στο Τμήμα Εσόδων του δήμου (ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ)

Μοιραστείτε το:
Tagged