Αρνούνται και «σαμποτάρουν» την συγκρότηση και λειτουργία “Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου” σε ΟΤΑ και Δημόσιο

Δήμοι Πετρούπολη
Μοιραστείτε το:

Ο νόμος 4270 του 2014 με τον οποίο καταργήθηκε ο προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις δημόσιες δαπάνες και στις δαπάνες των ΟΤΑ, πρόβλεπε ότι αντ’ αυτού θα έπρεπε να συγκροτηθεί σε κάθε δημόσιο Οργανισμό, Υπουργείο, Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου αλλά και ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ βαθμού «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου”» με ίδιο αντικείμενο εργασίας, δηλαδή τον έλεγχο νομιμότητας κάθε πραγματοποιούμενης δαπάνης.

Το 2018 ο τότε υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, με έγγραφό του, (παρουσιάζεται ποιό κάτω) ζητούσε από τους ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ βαθμού, να ενεργοποιήσουν την σχετική διάταξη του νόμου για την συγκρότηση και λειτουργία, -σε κάθε ένα απ’ αυτούς-  “Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου”, δράση την οποία σητούσε και το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 4270/2014.

Στο έγγραφο του Σκουρλέτη, αντέδρασε η ΟΣΥΑΠΕ, (Ομοσπονδία των Συλλόγων Υπαλλήλων των Αιρετών Περιφερειακών Διοικήσεων) επικαλούμενη  ελλειπές προσωπικό στη στελέχωση των Αιρετών Περιφερειακών Διοικήσεων της χώρας.

 Πρόσφτα το Ελεγκτικό Συνέδριο επανήλθε και με απόφασή του που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 4938/9.11.2020, ζητά απ’ όλους τους Φορείς του δημόσιου Τομέα και τους ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ βαθμού, να προχωρήσουν άμεσα στην συγκρότηση «Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου», όπως ορίζει ο νόμος4270/2014.

Προς το παρόν δεν υπάρχει  εκπεφρασμένη παόψη, δηλαδή δήλωση για το συγκεκριμένο θέμα του αρμόδιου Υπουργού Εσωτερικών κου Τάκη Θεοδωρικάκου. Να σημειωθεί ότι όπως έχει γίνει μέχρι σημερα γνωστό, δεν είναι δυνατή η συγκρότηση και λειτουργία  των «υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχιυ» στους ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ βαθμού, γιατί ο νόμος προβλέπει  την συμμετοχή στις διαδικασίες συγκρότησής και λειτουργίας τους, των «Συντονιστών  Αποκεντρωμένων Διοικήσεων» και των Εποπτών Νομιμότητας των ΟΤΑ  Α΄βαθμού, που προς το παρόν δεν υπάρχουν, αφού ο σχετικός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ βρίσκεται εδώ και δύο χρόνια σε εκκρεμότητα!!! Τόσο καλά…

 • Τι είναι και τι ορίζει η «Νέα διαδικασία ελέγχου (και στους ΟΤΑ) από το Ελεγκτικό Συνέδριο, που πέραν των άλλων προβλέπει και την συγκρότηση – λειτουργία των   «Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου», – Τι περιλαμβάνει και πως εφαρμόζεται

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, με Απόφαση της πλήρους Ολομέλειάς του, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 4938/9.11.2020, καθόρισε τη διαδικασία με την οποία θα ελέγχει την ύπαρξη, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα “Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου” στους Φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία (Για να δείτε ή κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της Απόφασης του ΕλΣυν (ΦΕΚ) κάντε κλικ εδώ)

Υπενθυμίζουμε, ενδεικτικά, ότι σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.169 του Δημόσιου Λογιστικού, το ΕλΣυν παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια των “Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου” και των εσωτερικών δικλίδων όλων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Επιπλέον, την παρ.3 του αρ.54Α του Κώδικα για το ΕλΣυν, όπως αυτή θεσπίσθηκε με το αρ.347 του ν.4700/2020, σύμφωνα με την οποία αν ο Επίτροπος κρίνει ότι το “Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου” του ελεγχόμενου από αυτόν ειδικού λογαριασμού ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ΝΠΔΔ ή άλλου Φορέα που υπάγεται στην ελεγκτική του αρμοδιότητα, λειτούργησε αποτελεσματικά κατά το κρίσιμο οικονομικό έτος, περιορίζοντας στο ελάχιστο τον δημοσιονομικό κίνδυνο, μπορεί, ύστερα από έγκριση του Τμήματος Ελέγχων, να μην ασκήσει έλεγχο στις υποκείμενες στους λογαριασμούς συναλλαγές και πράξεις.

Με την Απόφαση λοιπόν, καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας του ΕλΣυν. Συγκεκριμένα:

 • με το αρ.1 δίνονται όλοι οι σχετικοί ορισμοί,
 • στο αρ.2 περιγράφεται πως θα διενεργείται ο έλεγχος των “συστημάτων εσωτερικού ελέγχου” σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων,
 • το αρ.3 αφορά τις απαλλαγές από κατασταλτικό έλεγχο Φορέων που ελαχιστοποίησαν τον δημοσιονομικό κίνδυνο,
 • το αρ.4 αναφέρεται στην εμπλοκή στον εσωτερικό έλεγχο,
 • το αρ.5 ορίζει τι ισχύει στην αδράνεια Φορέα για την εγκατάσταση εντός αυτού “συστήματος εσωτερικού ελέγχου”,
 • το αρ.6 προβλέπει την εξουσία των Επιτρόπων να ελέγξουν οίκοθεν την αποτελεσματικότητα των “συστημάτων εσωτερικού ελέγχου”,
 • το αρ.7 περιγράφει τις συνέπειες από την εφαρμογή της Απόφασης.

Να σημειωθεί ότι ο εν λόγω έλεγχος μπορεί να αφορά όχι μόνο το τρέχον δημοσιονομικό έτος αλλά και προηγούμενα.

Για τη διεξαγωγή του ελέγχου, ο Επίτροπος ζητεί κατ’ αρχάς τον χάρτη του ελεγχόμενου Φορέα με την καταγραφή των διαδικασιών παραγωγής ή διενέργειας πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες, τον εντοπισμό των κινδύνων σε κάθε διαδικασία και την πρόβλεψη δικλίδων αντιμετώπισης των κινδύνων. Αν αυτός δεν υφίσταται, ο Επίτροπος απευθύνει αμέσως στο όργανο που προΐσταται του Φορέα έγγραφο αποκαλούμενο «σύσταση».

Αν υφίσταται χάρτης, ο Επίτροπος αναζητεί εντός αυτού τη συγκεκριμένη διαδικασία που έχει υπαχθεί στον έλεγχό του, εκτιμά την πληρότητα της καταγραφής της, την ορθότητα και πληρότητα των κινδύνων που εντοπίστηκαν και την επάρκεια και λυσιτέλεια των συναφών δικλίδων. 

Ο Επίτροπος επαληθεύει την τήρηση της νομιμότητας, της κανονικότητας και της υγιούς δημοσιονομικής διαχείρισης εξετάζοντας συγκεκριμένες συναλλαγές, μέχρις ότου σχηματίσει την απαιτούμενη, από το εγχειρίδιο ελέγχου, εμπεριστατωμένη αντίληψη για την οικεία πρακτική του Φορέα ως προς το υπό έλεγχο αντικείμενο.

Επισημαίνεται ότι ως δημοσιονομικοί κίνδυνοι νοούνται ιδίως:

1] Ο κίνδυνος αυθαίρετης υλικής αφαίρεσης ή καταστροφής της περιουσίας του Φορέα (λ.χ. υπεξαίρεση).

2] Ο κίνδυνος απεμπόλησης από τον Φορέα δημόσιων αξιώσεών του εις βάρος τρίτων (λ.χ. μη είσπραξη φόρου).

3] Ο κίνδυνος ανάληψης δημόσιων υποχρεώσεων χωρίς δυνατότητα εκπλήρωσης (λ.χ. δάνεια).

4] Ο κίνδυνος μη σύννομης χορήγησης δικαιωμάτων υπέρ τρίτων (λ.χ. μη νόμιμη απευθείας ανάθεση).

5] Ο κίνδυνος μη σύννομης εκταμίευσης δημόσιου χρήματος ή διάθεσης περιουσίας (λ.χ. πληρωμή χωρίς υπαρκτή παραλαβή), και

6] Ο κίνδυνος διάθεσης δημόσιου χρήματος χωρίς εγγυήσεις για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος (λ.χ. σπάταλη διαχείριση).

———————————–

Έγγραφο ΥΠΕΣ : Σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ / 29 Αυγούστου 2018

Έγγραφο Υπ. Εσωτερικών: Αρ. πρωτ. 44754/28-08-2018 «Σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Στο  έγγραφο του Σκουρλέτη αντέδασε η ΟΣΥΑΠΕ, Ομοσπονδία των Συλλόγων Υπαλλήλων των αιρετών Περιφερειακών Διοικήσεων που  δήλωσε έγγράφως τα εξής:

Ατελέσφορη «διοίκηση» διαδικασιών.

Το κεντρικό κράτος ορθώνει εμπόδια, θέτοντας υποχρεώσεις χωρίς να σέβεται δικαιώματα.

Τη στιγμή που το κεντρικό κράτος με τον Κλεισθένη αφαίρεσε τις αρμοδιότητες ελέγχου νομιμότητας των ΟΤΑ από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με τη δημιουργία  Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, έρχεται το ίδιο ξανά  και φορτώνει στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις νέο παράλληλο ελεγκτικό – εποπτικό ρόλο των ΟΤΑ επικαλούμενο τον εσωτερικό έλεγχο των δημοσιονομικών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ξαφνικά θυμήθηκε τα άρθρα  4 & 12  του Ν.3492/2006 τα οποία μέχρι σήμερα παρέμεναν ανενεργά, γι’ αυτό και δεν προβλέφθηκαν στους υφιστάμενους ΟΕΥ των Αιρετών  Περιφερειών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αυτές οι αρμοδιότητες

Το ελάχιστο προσωπικό των Αιρετών Περιφερειών που είναι κατανεμημένο στις ήδη υποστελεχωμένες οργανικές μονάδες είναι αδύνατο να υποστηρίξει τις νέες απαιτήσεις του εσωτερικού ελέγχου.

Ωστόσο υποχρεώνουν σε τροποποιήσεις – προσαρμογές των οργανισμών των Αιρετών Περιφερειών  για την ικανοποίηση της επιπλέον γραφειοκρατίας και στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθούν τέτοιες διαδικασίες,  να τις αναθέσουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Οι διατάξεις που επικαλείται το έγγραφο:

 • N. 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 168 Εσωτερικός έλεγχος [άρθρο 3(1) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]

 1. Εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3492/2006. Ο εσωτερικός έλεγχος ανατίθεται στις Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου που συστήνονται με το άρθρο 12 του ιδίου νόμου υπό την γενική καθοδήγηση και εποπτεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 2. Στα συστήματα λογιστικών και δημοσιονομικών αναφορών κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, στα οποία περιλαμβάνεται κάθε φορέας της Κεντρικής Διοίκησης, καθορίζονται κατάλληλες εσωτερικές δικλείδα, που αξιολογούνται από τις Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.
 3. Οι εκθέσεις ελέγχου των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου των παραγράφων 1 και 2 κοινοποιούνται αμελλητί στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν. 3492/2006 Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 4 Ορισμοί

 1. Εσωτερικός έλεγχος (internal audit) είναι η ανεξάρτητη ελεγκτική − συμβουλευτική δραστηριότητα παροχής διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ενός φορέα, με στόχο τη βελτίωση των λειτουργιών του και την επίτευξη των στόχων του, χρησιμοποιώντας συστημικές και δομημένες μεθοδολογίες. Οι μεθοδολογίες αυτές στοχεύουν κυρίως στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία του, των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και των διαδικασιών ελέγχου.
 2. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι η ανεξάρτητη ελεγκτική − συμβουλευτική υπηρεσία, η οποία θα παρέχει διαβεβαίωση περί της επάρκειας των συστημάτων

διαχείρισης και ελέγχου ενός φορέα.

 1. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου (internal control) είναι το συνολικό σύστημα διαχειριστικών και άλλων ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων της οργανωτικής δομής, των μεθοδολογιών, των διαδικασιών και του εσωτερικού ελέγχου (internal audit), που έχει εφαρμόσει η Διοίκηση στις λειτουργίες του φορέα, για την υποστήριξη της επίτευξης των στόχων του με αποδοτικό, αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου εξασφαλίζει τη συμμόρφωση στις πολιτικές της Διοίκησης, διασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία και πόρους του φορέα, μέσω πιστοποίησης της πληρότητας και ακρίβειας των λογιστικών εγγραφών και καταστάσεων και παρέχει επίκαιρες και αξιόπιστες δημοσιονομικές και διαχειριστικές πληροφορίες.
 2. Παρατυπία είναι κάθε παράβαση διάταξης του εθνικού ή του κοινοτικού δικαίου με πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο προϋπολογισμός του ελεγχόμενου φορέα ή η περιουσιακή κατάσταση αυτού.
 3. Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης είναι η δημοσιονομική διαχείριση σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.
 4. Δημοσιονομική διόρθωση είναι η αφαίρεση ποσού από τον προϋπολογισμό του φορέα, το οποίο αντιστοιχεί στην οικονομική ζημία που προέκυψε για τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό του φορέα από μεμονωμένη ή συστημική παρατυπία των οργάνων του και η επαναφορά του στον Κρατικό Προϋπολογισμό ή η διάθεσή του για άλλες δραστηριότητες του φορέα, αντιστοίχως.
 5. Δημοσιονομική δέσμευση είναι η πράξη κράτησης των πιστώσεων που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση μεταγενέστερων πληρωμών προς εκπλήρωση νομικής δέσμευσης.
 6. Νομική δέσμευση είναι η πράξη με την οποία ο διατάκτης δημιουργεί ή διαπιστώνει υποχρέωση από την οποία προκύπτει επιβάρυνση.
 • Άρθρο 12  Σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού και αφού ληφθεί υπόψη η εισηγητική έκθεση και το σχέδιο υλοποίησης της Επιτροπής Διαβούλευσης, συνιστώνται μονάδες εσωτερικού ελέγχου σε όλα τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες της χώρας και καθορίζονται οι αρμοδιότητες αυτών στο πλαίσιο προστασίας των οικονομικών τους συμφερόντων.

Με όμοιο προεδρικό διάταγμα συνιστώνται μονάδες εσωτερικού ελέγχου στους φορείς που εποπτεύονται από τα Υπουργεία ή τις Περιφέρειες της χώρας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου και έχουν προϋπολογισμό άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ και καθορίζονται οι αρμοδιότητες αυτών στο πλαίσιο προστασίας των οικονομικών τους συμφερόντων, με την επιφύλαξη των περί εσωτερικού ελέγχου διατάξεων του ν. 3429/2005. Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Στους φορείς που δεν θα συσταθεί μονάδα εσωτερικού ελέγχου, τις αρμοδιότητες αυτής ασκεί η μονάδα εσωτερικού ελέγχου του εποπτεύοντος φορέα.

Στις μονάδες εσωτερικού ελέγχου των φορέων περιέρχονται επιπλέον οι εξής αρμοδιότητες:

α) τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών που υπάγονται στον φορέα,

β) οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο φορέα,

γ) διενέργειας ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης, πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η απώλεια αυτή έχει λάβει χώρα στην αρμόδια υπηρεσία ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄),

δ) έρευνας της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 41 του ν. 2362/1995.

Μέχρι τη σύσταση των μονάδων εσωτερικού ελέγχου της παραγράφου 1, οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από την Οικονομική Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ή τη Γ.Δ.Δ.Ε., από της μεταφοράς των εν λόγω αρμοδιοτήτων σε αυτή.

Η Γ.Δ.Δ.Ε. διαμορφώνει πρότυπα και μεθοδολογίες συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και συντάσσει προδιαγραφές οργάνωσης, εσωτερικής λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των μονάδων εσωτερικού ελέγχου των Υπουργείων, Περιφερειών και λοιπών φορέων στο πλαίσιο προστασίας των οικονομικών τους συμφερόντων. Οι προδιαγραφές εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού. Οι μονάδες εσωτερικού ελέγχου οφείλουν να υλοποιούν πλήρως τις προδιαγραφές που ορίζονται με τις ανωτέρω αποφάσεις και να ενημερώνουν τη Γ.Δ.Δ.Ε.

σχετικά με τα ευρήματα των ελέγχων.

Οι Διευθύνσεις του άρθρου 6, εφόσον διαπιστώσουν ότι απαιτούνται βελτιώσεις των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των φορέων της αρμοδιότητάς τους, προτείνουν στην ΕΠ.ΕΠ. τη λήψη σχετικών μέτρων.

 • ΦΕΚ 1666/τ.Β΄/10-8-2015 (τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 4343/τ.Β΄/30-12-2016 ) Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Άρθρο 39 Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της διοικητικής δράσης όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας ώστε να προλαμβάνονται και να αποκαθίστανται διοικητικές και οργανωτικές δυσλειτουργίες και για τη διερεύνηση καταγγελιών πολιτών. Το τμήμα υποχρεούται να υποβάλλει ανά τρίμηνο αναλυτική Έκθεση στον Περιφερειάρχη για κάθε οργανική μονάδα ξεχωριστά.

Προεδρικό Διάταγμα 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»

Άρθρο 6 Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

To Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έχει έδρα τον Πειραιά και ως αρμοδιότητα ιδίως τον έλεγχο της διοικητικής δράσης όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ώστε να προλαμβάνονται και να αποκαθίστανται διοικητικές και οργανωτικές δυσλειτουργίες. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ανήκει και η διερεύνηση καταγγελιών πολιτών, καθώς και η υποχρέωση υποβολής, ανά τρίμηνο, αναλυτικής Έκθεσης στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με τη λειτουργία κάθε οργανικής μονάδας ξεχωριστά. Επίσης, έχει την ευθύνη οργάνωσης συντονιστικών συσκέψεων προϊσταμένων Υπηρεσιακών μονάδων για θέματα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπό το Γενικό Γραμματέα.

Πηγή: airetos.gr / eperifereia.wordpress.com

Μοιραστείτε το:
Tagged