Αποφασίζομεν και διατάσσομεν (η βαθμολόγηση των μαθητών… και…)

Επαγγελματική

Η εγκύκλιος με  Αρ. Πρωτ. : 8290/ΓΔ4/25-01-2021 που μας κοινοποιήθηκε αναφέρει ότι: «Για μάθημα ή κλάδο μαθήματος που για οποιονδήποτε λόγο ενδεχομένως διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δύναται να μην κατατεθεί βαθμολογία εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα οι διδάσκοντες δεν διαθέτουν επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

του Δημήτρη Αποστολόπουλου

Αν οι συνάδελφοι πάρουν τις μετρητείς την εγκύκλιο θα πρέπει σχεδόν όλοι να καταθέσουν βαθμολογία Α΄ τετραμήνου δίχως να συνυπολογίσουν τίποτε άλλο. Όπως τις ιδιαίτερες συνθήκες που προκύπτουν λόγω του COVID-19 οι οποίες δεν προβλέπονται στη κείμενη νομοθεσία.

Θα σας παραθέσω δύο παραδείγματα για να καταλάβετε τον παραλογισμό αυτής της παραγράφου που επικαλείται η υφυπουργός.

– μαθητής ΕΠΑ.Λ. με πεντάωρο εβδομαδιαίο εργαστήριο έχει συμπληρώσει σε δύο εβδομάδες, από τις δεκαέξι του τετραμήνου, τις προαναφερθείσες δέκα ώρες που επικαλείται η υφυπουργός  και τις υπόλοιπες  ήταν απών. Νομιμοποιείται ο συνάδελφος να καταθέσει βαθμολογία με παρακολούθηση  των 2/16 των ωρών;

  • αν σε μονόωρο μάθημα θεωρητικό ή εργαστηριακό ο καθηγητής έχει κάνει εννέα ώρες ήτοι τα 9/16 των ωρών του τετραμήνου γιατί σ΄ αυτή την περίπτωση  «δύναται να μην κατατεθεί βαθμολογία»  ενώ  αυτός που έκανε δέκα ώρες σε δύο εβδομάδες σε πεντάωρο εργαστήριο θα πρέπει να καταθέσει βαθμολογία;

Εκτός από τα παραπάνω υπάρχουν και άλλα προβλήματα όπως: αν ένας εκ των  δύο καθηγητών εργαστηρίου σε ΕΠΑ.Λ. δεν καταθέσει βαθμολογία τι προβλέπετε;

Ειδικά για τα εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. μάλλον  διέλαθε την προσοχή της υφυπουργού  η ύπαρξη του ΦΕΚ 1675 τΒ΄15/05/2019 όπου συγκεκριμένα για την αξιολόγηση των εργαστηριακών μαθημάτων και του εργαστηριακού μέρους των μεικτών μαθημάτων  για τη Β΄ τάξη ισχύει η υποπεριπτ. ββ΄ της υποπεριπτ. β΄ της περίπτ. Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΦΕΚ 1675/τΒ΄/15-05-2019 και  για τη Γ΄ τάξη ισχύει η υποπεριπτ. ββ΄ της υποπεριπτ. β΄ της περίπτ. Β΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ΦΕΚ 1675/τΒ΄/15-05-2019 και σε κανένα σημείο δεν αναφέρει ότι με παρακολούθηση δέκα ωρών ο μαθητής μπορεί να αξιολογηθεί! Αντιθέτως αναφέρει ότι: «Για την αξιολόγηση των εργαστηριακών μαθημάτων και του εργαστηριακού μέρους των μεικτών μαθημάτων δίνεται έμφαση στην επίτευξη των προβλεπόμενων από τα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) στόχων και μαθησιακών αποτελεσμάτων και λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη τα εξής:

 ααα. ο βαθμός εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων σε πρακτικό επίπεδο

 βββ. ο βαθμός στον οποίο ο/η μαθητής/τρια έχει τηρήσει τις κατάλληλες διαδικασίες για την υλοποίηση ενός έργου, έχει εφαρμόσει κανονισμούς υγείας και ασφάλειας κατά την εκτέλεση της εργασίας του/της και πρακτικές που σέβονται το περιβάλλον

 γγγ. ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποίησε κατάλληλα εργαλεία, όργανα, μηχανήματα και υλικά

 δδδ. η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος της εργασίας κάθε μαθητή/τριας

εεε. ο βαθμός αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), όπου αυτό είναι εφικτό

στστ. η επίδοση στην γραπτή ή πρακτική ή προφορική δοκιμασία του τετράμηνου. Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες εξετάζονται γραπτά ή προφορικά με επίδειξη των δεξιοτήτων τους στο εργαστήριο και με εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος. Επιλέγεται μια μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών. Αν επιλεγεί μόνο γραπτή μορφή εξέτασης στο εργαστηριακό μάθημα, ακολουθείται η ίδια διαδικασία εξέτασης που ακολουθείται για τα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου τομέων. Όσον αφορά την εκτέλεση και την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε εργαστηριακής άσκησης, ο/η μαθητής/ τρια υποβοηθείται από σχετικά Φύλλα Έργου τα οποία συντάσσονται και μοιράζονται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες στην αρχή κάθε εργαστηριακής ενότητας. Η αξιολόγηση κάθε εργαστηριακής άσκησης γίνεται συμπληρωματικά με τη μέθοδο της συστηματικής και αντικειμενικής παρατήρησης του/της μαθητή/τριας από τους/τις διδάσκοντες/ουσες. Τα αποτελέσματα της παρατήρησης καταγράφονται και διατηρούνται σε πίνακα/φόρμα εργαστηριακής προόδου για κάθε μαθητή/τρια.»

Έστω και την τελευταία στιγμή πρέπει η υφυπουργός να ανακαλέσει την εγκύκλιο για να μη χαρακτηριστεί με την κακόφημη ρήση «αποφασίζομεν και διατάσσομεν»!

29/01/2021      Αποστολόπουλος Δημήτριος

Μοιραστείτε το:
Tagged