ΥΠΕΣ: Πρόσκληση για την επιλογή του Προέδρου και τριών (3) Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) – Η διακήρυξη

Δημόσια Διοίκηση
Μοιραστείτε το:

Το ΥΠΕΣ με απόφαση που υπογράφεται από την υπουργό Εσωτερικών κα Κεραμέως,  απευθύνει δημόσια Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων  για τις θέσεις του Προέδρου και τριών (3) Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 15-01–2024, ώρα 00.01 και λήγει και στις 02-02–2024, ώρα 23.59. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση το χρόνο της ηλεκτρονικής υποβολής της.

Οι υποψήφιοι στην αίτησή τους δηλώνουν σε διακριτό μέρος, εάν η υποψηφιότητά τους αφορά στη θέση του Προέδρου ή των Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης ή και στις δύο περιπτώσεις.

Με την οριστική υποβολή της αίτησης, εμφανίζονται ο μοναδικός αριθμός της αίτησης και ο χρόνος υποβολής. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δηλώνουν οι υποψήφιοι.

Όπως αναφέρεται στην σχετική διακήρυξη-Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του Προέδρου και τριών (3) Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ε.Α.Δ., το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί:

«Τους ενδιαφερόμενους για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και τριών (3) Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) (εφεξής Αρχή), να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής της στο διαδικτυακό κόμβο www.opengov.gr και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr και της Αρχής www.aead.gr . Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΦΕΚ Β΄2210/2020).

Το Συμβούλιο Διοίκησης είναι πενταμελές, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) ακόμα τακτικά Μέλη. Η θητεία του Συμβουλίου, τα τυπικά και συνεκτιμώμενα προσόντα αξιολόγησης των υποψηφίων, τα κωλύματα διορισμού και τα ασυμβίβαστα, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια παρατίθενται αναλυτικά κατωτέρω:

ΘΗΤΕΙΑ

H θητεία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης ορίζεται πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία (1) φορά. Η θητεία των μελών παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τον διορισμό νέων. Ο χρόνος παράτασης της θητείας δεν μπορεί να υπερβεί σε κάθε περίπτωση τους έξι (6) μήνες. Το Συμβούλιο Διοίκησης μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, εάν κάποια από τα Μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον τα λοιπά τακτικά μέλη επαρκούν για τον σχηματισμό απαρτίας.

ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΥΤΩΝ

  1. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, υψηλής επιστημονικής συγκρότησης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της Αρχής ή/και του Συμβουλίου Διοίκησης. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

α. πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. νομικής ή οικονομικής κατεύθυνσης ή διοίκησης επιχειρήσεων ή θετικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης ή διεθνών σπουδών ή ισότιμο τίτλο σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχων ειδικοτήτων. Συνεκτιμώμενο προσόν κατά την επιλογή θεωρούνται οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής ή η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που αποδεικνύουν την επιστημονική εξειδίκευση σε συναφή προς τους σκοπούς της Αρχής ή/και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης γνωστικά αντικείμενα,

β. επαγγελματική εμπειρία σε συναφή προς τους σκοπούς της Αρχής ή/και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης αντικείμενα τουλάχιστον δέκα (10) ετών,

γ. άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας και ιδίως της αγγλικής. Η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα για τον διορισμό προσόντα τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, όσο και κατά τον χρόνο του διορισμού τους.
  2. Οι αναφερόμενες στις περιπτώσεις α) και γ) της παρ. 1 τυπικές προϋποθέσεις και προσόντα αποδεικνύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα οικεία κεφάλαια των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π..
  3. Η προβλεπόμενη στην περίπτωση β) της παρ. 1 επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται στην περίπτωση υποψηφιότητας δημοσίου υπαλλήλου από το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών και στην περίπτωση υποψηφιότητας ιδιώτη με βεβαίωση από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Η Επιτροπή Επιλογής δύναται να ζητήσει, κατά την κρίση της, οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο για την τεκμηρίωση της χρονικής διάρκειας και της συνάφειας της επαγγελματικής εμπειρίας του υποψηφίου.

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης, να μην έχουν κώλυμα διορισμού κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του Υπαλληλικού Κώδικα τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού, και επιπλέον:

α. Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους.

β. Να μην έχουν αποκλεισθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός επαγγέλματος ή να μην τους έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης Προϊσταμένου ή στελέχους οποιασδήποτε δημόσιας αρχής, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος.

γ. Να μην συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας με την Αρχή.

δ. Δεν μπορεί να διοριστεί Πρόεδρος ή μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης πρόσωπο, το οποίο είναι εν ενεργεία δικαστικός λειτουργός, είναι ή έχει διατελέσει μέλος της Βουλής ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Κυβέρνησης ή των οργάνων διοίκησης πολιτικού κόμματος, κατά την τρέχουσα ή την προηγούμενη βουλευτική περίοδο, ή έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος βουλευτής, κατά τις ίδιες ως άνω περιόδους.

ε. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης δεν μπορούν να είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε, έως και δευτέρου βαθμού με τον Διοικητή ή οποιοδήποτε άλλο μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης, του Προέδρου συμπεριλαμβανομένου.

  1. Ως προς τα κωλύματα, ασυμβίβαστα και τους κανόνες αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων για τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 68 έως 74 του Ν. 4622/2019 (Α΄133).
  2. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή όργανο ή λειτουργός δημόσιου φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το Μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με τη λήξη της θητείας του επανέρχεται στην οργανική θέση που κατείχε πριν από τον διορισμό του. Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος της θητείας του λογίζεται, για κάθε βαθμολογική ή/και μισθολογική έννομη συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης.
  3. Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης είναι μερικής απασχόλησης και δεν αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημοσίου λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των επιχειρήσεών τους, των Ν.Π.Δ.Δ. και των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. ή δημοσίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε έμμισθο ή άμισθο λειτούργημα ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα ή τα καθήκοντα μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης της Αρχής. Ιδίως, δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες ή να έχουν οποιαδήποτε έννομη σχέση με εταιρεία ή επιχείρηση, εκ της οποίας μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων. Δε συνιστά για αυτούς ασυμβίβαστο η άσκηση καθηκόντων μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης και η άσκηση καθηκόντων μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στις προκηρυσσόμενες θέσεις και διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά:

  1. αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
  2. τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τις ελάχιστες απαραίτητες τυπικές προϋποθέσεις και τα προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), την αριθμ. 48/23.12.2019 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 214) και την παρούσα πρόσκληση μαζί με το βιογραφικό σημείωμα, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://aitisiead.services.gov.gr/

Η πρόσβαση στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του χρήστη στο Taxisnet, αφού πρώτα έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) (https://notify.gov.gr), ώστε να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.

Οδηγίες για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής παρέχονται στην ως άνω θυρίδα του Υπουργείου Εσωτερικών https://aitisiead.services.gov.gr/ .

Αν οι υποψήφιοι επιθυμούν διόρθωση ή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, αυτή θα πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Συνιστάται στους υποψηφίους για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής και την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας, για την επισύναψη του βιογραφικού να χρησιμοποιούν ως πρότυπο το ευρωπαϊκό βιογραφικό Europass.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 15-01–2024, ώρα 00.01 και λήγει και στις 02-02–2024, ώρα 23.59. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση το χρόνο της ηλεκτρονικής υποβολής της.

Οι υποψήφιοι στην αίτησή τους δηλώνουν σε διακριτό μέρος, εάν η υποψηφιότητά τους αφορά στη θέση του Προέδρου ή των Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης ή και στις δύο περιπτώσεις.

Με την οριστική υποβολή της αίτησης, εμφανίζονται ο μοναδικός αριθμός της αίτησης και ο χρόνος υποβολής. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δηλώνουν οι υποψήφιοι.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75) για την ακρίβεια των στοιχείων που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και κατά το χρόνο του διορισμού.

Άτομα με αναπηρία, η οποία καθιστά δυσχερή ή αδύνατη την χρήση Η/Υ, δύνανται να υποβάλουν την εκτυπώσιμη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης, το βιογραφικό σημείωμα και τα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Βασ.Σοφίας 15 – Αθήνα, Τ.Κ. 10674 (μέσω Γραμματείας) εντός της ως άνω προβλεπόμενης προθεσμίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07.00 έως 17.00

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο υποβολής της αίτησης, του βιογραφικού σημειώματος και των δικαιολογητικών.»

Για να δείτε όλη τη διακήρυξη κάντε κλικ εδώ     

Μοιραστείτε το:
Tagged