Περιφέρεια Αττικής: Προκήρυξη ανάθεσης «Μελέτης αποχέτευσης ομβρίων υδάτων νέου αντλιοστασίου Συγγρού»

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, Α/Α συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 205630. Το αντικείμενο της Μελέτης αφορά στην εκπόνηση οριστικής μελέτης αποχέτευσης ομβρίων υδάτων νέου αντλιοστασίου Συγγρού (μελέτες υδραυλικών έργων – τεχνικών έργων – ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης/ αποστράγγισης) προκειμένου […]

Περισσότερα