Διαγωνισμός: «Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης» εκτιμώμενης αξίας 947.411,70€ (με Φ.Π.Α.)…

Ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 947.411,70€ (με Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τους όρους της Διακήρυξης […]

Περισσότερα