Δήμος Αθηναίων: Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για «Προμήθεια Χρωμάτων» αξίας 249.984,00€ (Διακήρυξη)

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των άρθρων για την «Προμήθεια Χρωμάτων» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων. Η εκτιμώμενη αξία της […]

Περισσότερα