Διαγωνισμός ύψους 430.400 (συν ΦΠΑ 103.296) ευρώ για τη Ψηφιοποίηση Κινητών Μνημείων του Πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου

Με απόφασή της η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, προκήρυξε διαγωνισμό ύψους 430.400 (συν ΦΠΑ 103.296) ευρώ για την Τεκμηρίωση και Ψηφιοποίηση Κινητών Μνημείων του Πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου: Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29.02.2024 και ώρα 13.00. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: […]

Περισσότερα