Περιφέρεια Αττικής: Διαγωνισμός Συντήρησης ασφαλτοστρώσεων και επούλωσης λακούβων στο οδικό δίκτυο Π.Ε.Α.Α. αξίας 2 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ

H Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε.Α.Α» προϋπολογισμού 2.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  […]

Περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής: Διαγωνισμός προμήθειας και τοποθέτηση εξαρτημάτων εξοπλισμού Παιδικών Χαρών αξίας 139.916,89 ευρώ

Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων εξοπλισμού για την επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για ένα έτος H Περιφέρεια Αττικής – Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων εξοπλισμού για την επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής […]

Περισσότερα

Διαγωνισμός ύψους 238.080 ευρώ για την επιτήρηση – αστυνόμευση των ρεμάτων της Δυτικής Αττικής από την Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάση τιμής», για την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίων «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 238.080,00€ με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 338266, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο διαγωνισμός θα […]

Περισσότερα

Διαγωνισμός Δημοπράτησης Έργου: “Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο Κεντρικού, Νότιου, Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθηνών” Περιφέρειας Αττικής

Δημοπράτηση Έργου: “Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου, Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθηνών”. Τελική ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 2 Φεβρουαρίου, 2024, Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών: 8/2/2024, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 10.00 π.μ. ——————- Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία για το έργο: «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό […]

Περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής: Διαγωνισμός έργου «Εργασίες επισκευής, μετασκευής και επέκτασης του χώρου των εγκαταστάσεων του θεάτρου “Το τρένο στο Ρούφ», αξίας 806.370,97 €

Περιφέρεια Αττικής: Διαγωνισμός  έργου « Εργασίες επισκευής, μετασκευής και επέκτασης του χώρου των εγκαταστάσεων του θεάτρου “Το τρένο στο Ρούφ» Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία για το έργο: «Εργασίες επισκευής, μετασκευής και επέκτασης του χώρου των εγκαταστάσεων του θεάτρου “Το τρένο στο Ρούφ”», εκτιμώμενης αξίας 806.370,97 € (πλέον  ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα […]

Περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής: Ανάθεση Εκπόνησης μελετών αντιστήριξης πρανών ρεμάτων (έτη 2022-2024) – Διαγωνισμός

Εκπόνηση μελετών αντιστήριξης πρανών ρεμάτων (έτη 2022-2024) Στοιχεία για το διαγωνισμό του έργου: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ (ΕΤΗ 2022-2024)» προϋπολογισμού: 600.000,00  € (πλέον  Φ.Π.Α.) Ανά Κατηγορία Μελέτης (χωρίς ΦΠΑ) 000,00 € για μελέτη κατηγορίας (13) ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 400,00 € για μελέτη κατηγορίας (16) ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 139,13 € για μελέτη κατηγορίας (08) ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ […]

Περισσότερα