Δήμος Αγίου Δημητρίου: Διαγωνισμός προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης αξίας 1.319.958,10 ευρώ (με ΦΠΑ)

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού για: “Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και συνοδευτικών σταθμών φόρτισης” Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (Διαδικτυακή Πύλη: www.promitheus.gov.gr). Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών: Τρίτη 13/2/2024 και ώρα 15:00. Για να δείτε ή κατεβάσετε την διακήρυξη κάντε κλικ εδώ         […]

Περισσότερα