Διαγωνισμός 3.960.000,00€, για την «Υλοποίηση Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης του Δήμου Περιστερίου»

Ο Δήμος Περιστερίου, προκηρύσσει διεθνή, δημόσιο, ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, στο σύνολο της προμήθειας: «Υλοποίηση Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης του Δήμου Περιστερίου» προϋπολογισμού 3.193.548,39€ πλέον 766.451,61€ (Φ.Π.Α. 24%), ήτοι 3.960.000,00€ (για να δείτε την απόφαση του […]

Περισσότερα