Διαγωνισμός ύψους 238.080 ευρώ για την επιτήρηση – αστυνόμευση των ρεμάτων της Δυτικής Αττικής από την Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάση τιμής», για την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίων «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 238.080,00€ με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 338266, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο διαγωνισμός θα […]

Περισσότερα