Δήμος ΒΒΒ: Διαγωνισμός για «Αποψίλωση Κοινόχρηστων Χώρων και Οικοπέδων» ύψους 129.927,20 €

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης: Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙNOΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 129.927,20 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Τετάρτη 17-1-2024 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει […]

Περισσότερα