Περιφέρεια Αττικής: Διαγωνισμός προμήθειας και τοποθέτηση εξαρτημάτων εξοπλισμού Παιδικών Χαρών αξίας 139.916,89 ευρώ

Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων εξοπλισμού για την επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για ένα έτος H Περιφέρεια Αττικής – Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων εξοπλισμού για την επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής […]

Περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής: Προκήρυξη ανάθεσης «Μελέτης αποχέτευσης ομβρίων υδάτων νέου αντλιοστασίου Συγγρού»

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, Α/Α συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 205630. Το αντικείμενο της Μελέτης αφορά στην εκπόνηση οριστικής μελέτης αποχέτευσης ομβρίων υδάτων νέου αντλιοστασίου Συγγρού (μελέτες υδραυλικών έργων – τεχνικών έργων – ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης/ αποστράγγισης) προκειμένου […]

Περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε. Νότιος Τομέας Αθηνών: Διαγωνισμός για την Μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε. Νότιος Τομέας Αθηνών, για την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) —————— Η Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς  Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. […]

Περισσότερα

Διαγωνισμός: «Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης» εκτιμώμενης αξίας 947.411,70€ (με Φ.Π.Α.)…

Ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 947.411,70€ (με Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τους όρους της Διακήρυξης […]

Περισσότερα