Διαγωνισμός 3.960.000,00€, για την «Υλοποίηση Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης του Δήμου Περιστερίου»

Ο Δήμος Περιστερίου, προκηρύσσει διεθνή, δημόσιο, ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, στο σύνολο της προμήθειας: «Υλοποίηση Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης του Δήμου Περιστερίου» προϋπολογισμού 3.193.548,39€ πλέον 766.451,61€ (Φ.Π.Α. 24%), ήτοι 3.960.000,00€ (για να δείτε την απόφαση του […]

Περισσότερα

Δήμος Περιστερίου: Προκήρυξε για τις 30 Νοεμβρίου διαγωνισμό για ελαστικά οχημάτων προϋπολογισμού 68.026,40 ευρώ

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Δημοτικού Σταθμού Οχημάτων, Αγ. Βασιλείου 62 στις 30/11/2020 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. με κατάθεση προσφορών ενώπιον της Αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Προσφορές μπορούν να περιέρχονται στο Δήμο και ταχυδρομικά το αργότερο μέχρι και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 30η/11/2020 και ώρα 10:00π.μ. το […]

Περισσότερα