Πρόγραμμα Διαύγεια: Σε δημόσια διαβούλευση το έργο για την αναβάθμισή του – Οι κύριοι άξονες παρεμβάσεων

Η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης για το έργο «Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του προγράμματος Διαύγεια» ανακοινώθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ. Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα έως και τις 25/8/2020, από την ανάρτηση του προς Διαβούλευση Τεύχους Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ.  «Η αναβάθμιση της υφιστάμενης εφαρμογής […]

Περισσότερα