Περιφέρεια Αττικής: Προκήρυξη ανάθεσης «Μελέτης αποχέτευσης ομβρίων υδάτων νέου αντλιοστασίου Συγγρού»

Αττική
Μοιραστείτε το:

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, Α/Α συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 205630.

Το αντικείμενο της Μελέτης αφορά στην εκπόνηση οριστικής μελέτης αποχέτευσης ομβρίων υδάτων νέου αντλιοστασίου Συγγρού (μελέτες υδραυλικών έργων – τεχνικών έργων – ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης/ αποστράγγισης) προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα της κατάκλυσης κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων του υπόγειου κλάδου Ποσειδώνος – Συγγρού του κυκλοφοριακού κόμβου του Δέλτα Φαλήρου.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

α) Συνολική Αμοιβή: 136.956,30 € (Με Απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.).

β) Ανάλυση Προεκτιμώμενης Αμοιβής ανά Κατηγορία Μελέτης (χωρίς ΦΠΑ):

  • 33.947,22 € για μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτες υδραυλικών έργων)
  •  2.927,69 € για μελέτη κατηγορίας 9 (μελέτες μηχανολογικές – ηλεκτρολογικές –ηλεκτρονικές)
  •  14.425,48 € για μελέτη κατηγορίας 08 (στατικές μελέτες)
  •  35.622,65 € για μελέτη κατηγορίας 21 (γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες)
  •  9.119,25 € για μελέτη κατηγορίας 10 (μελέτες συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές μελέτες)-14.406,34 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
Μοιραστείτε το:
Tagged