Περιφέρεια Αττικής: Διαγωνισμός έργου «Εργασίες επισκευής, μετασκευής και επέκτασης του χώρου των εγκαταστάσεων του θεάτρου “Το τρένο στο Ρούφ», αξίας 806.370,97 €

Διαγωνισμοί,
Μοιραστείτε το:

Περιφέρεια Αττικής: Διαγωνισμός  έργου « Εργασίες επισκευής, μετασκευής και επέκτασης του χώρου των εγκαταστάσεων του θεάτρου “Το τρένο στο Ρούφ»

Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία για το έργο: «Εργασίες επισκευής, μετασκευής και επέκτασης του χώρου των εγκαταστάσεων του θεάτρου “Το τρένο στο Ρούφ”», εκτιμώμενης αξίας 806.370,97 € (πλέον  ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 205125).

  • Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα
  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα
  • Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 26/1/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 1/2/2024, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 10.00 π.μ.

Για να δείτε την περίληψη της Προκήρυξης κάντε κλικ εδώ        

Για να δείτε την διακήρυξη κάντε κλικ εδώ        

Μοιραστείτε το:
Tagged