Ο Δήμος Περιστερίου εναντίον εργαζομένων του, που διεκδίκησαν τα νόμιμα δικαιώματά τους (τήρηση συνθηκών εργασίας)

Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Το φιλεργατικό της πρόσωπο έδειξε  για άλλη μία φορά, η διοίκηση Παχατουρίδη με μπροστάρη τον Αναπληρωτή Δημάρχου κο Βασίλη Μπέτση, στρεφόμενη εναντίον των εργαζόμενων στο δήμο, αμφισβητώντας  δικαστική απόφαση που τους δικαιώνει  για την μη τήρηση των συνθηκών εργασίας του που προβλέπει οι νόμος…

Συγκεκριμένα στις 17 Νοεμβρίου 2022, η Οικονομική Επιτροπή (ΟΕ) του Δήμου Περιστερίου, με τη 458/17.11.2022 Πράξη της αποφάσισε με 6 ψήφους έναντι 1 αρνητικής του κ. Μαργανέλη, την άσκηση έφεσης για την με αριθμό 7/2022 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου, σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.οικ.54490/8-11-2022 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας και όλα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο της ΟΕ, (ΑΔΑ:680ΔΩΞ2-0ΩΗ) ομάδα 10 εργαζόμενων σε Η/Υ κατέθεσαν  στις 23.05.2022 αγωγή κατά του Δήμου Περιστερίου, διεκδικώντας αποζημίωση για την μη πραγματοποίηση διαλειμμάτων, στην χρήση Η/Υ, κατά τις προβλέψεις της νομοθεσίας, αγωγή που εν μέρει έγινε δεκτή από το Ειρηνοδικείο Περιστερίου  με την  με αριθμό 7/2022 απόφασή του κα με την οποία  υποχρεώνει τον Δήμο Περιστερίου να καταβάλλει σε κάθε έναν από τους 10 εργαζόμενους που προσέφυγαν με την αγωγή τους, συγκεκριμένο ποσό με τον νόμιμο τόκο κατ’ άρθρο 45§1 του Ν.4607/2019 από την επομένη της επίδοσης της αγωγής έως την εξόφληση.

Μην φαντασθείτε τεράστια ποσά για κάθε ένα εργαζόμενο, και παρόλα αυτά όπως προαναφέρθηκε ο Δήμος Περιστερίου αποφάσισε  να ασκήσει έφεση, για να ακυρωθεί η απόφαση  του Ειρηνοδικείου, από το να πληρώσει τα νόμιμα στους προσφεύγοντες εργαζόμενούς του..

Εισηγητής στην ΟΕ  για  τη λήψη της απόφασης ο Αντιδήμαρχος Περιστερίου κος Βασίλης Μπέτσης, αυτή την φορά με την ιδιότητα του Αναπληρωτή Δημάρχου Περιστερίου… την δε απόφαση έλαβαν οι συμμετέχοντες στο όργανο κ.κ. Παναγιώτης Λύκος Πρόεδρος ΟΕ, Τσιώτα-Μάρκου Μαίρη αντιδήμαρχος & μέλος ΟΕ, Ποθητός Κωνσταντίνος αντιδήμαρχος & μέλος ΟΕ, Μπέτσης Βασίλειος αντιδήμαρχος & μέλος ΟΕ, Καλαντώνης Ιωάννης εντεταλμένος σύμβουλος Επιχειρηματικότητας, μέλος ΟΕ, Πήττα Ευγγελία δημοτική σύμβουλος μέλος ΟΕ και Μαργανέλης Χρήστος δημοτικός σύμβουλος μέλος ΟΕ. Ο τελευταίος μειοψήφισε καταψηφίζοντας την εισήγηση του κου Β.Μπέτση

Νίκος Παρίκος

Μοιραστείτε το:
Tagged