Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού: Ειδικής μορφής δάνειο 1.554.363,49 ευρώ από το ΤΠΔ για την χρηματοδότηση του έργου των αναπλάσεων

Δήμοι
Μοιραστείτε το:

Σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων Καματερού: «Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έλαβε υπόψη του τη σχετική απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν.4555/18, Αποφάσισε ομόφωνα: Εγκρίνει τα κάτωθι, για την εκταμίευση χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για το Πρόγραμμα : «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό Οδικό Δίκτυο (Sub. 2 – 16631)» για το έργο: Παρεμβάσεις ανάπλασης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των οδών Στρ. Αλεξ.Παπάγου, Αγ.Νικολάου του Δήμου Α.Α.Κ, συμβατικού ποσού 1.554.363,49 ευρώ:

α) την προσχώρηση στους όρους και συμφωνίες της από 31/10/2023 υπογεγραμμένης Σύμβασης (με αρ. διανομής μέσω ΙΡΙΔΑΣ 65569446ec7923460a14c7b4) του δεσμευμένου καταπιστευτικού (Escrow Account) υπό-λογαριασμού μεταξύ ΥΠΟΥΡΓΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

β) την εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου του Δήμου, τον Δήμαρχο Γεώργιο – Σταύρο Τσίρμπα, για την υπογραφή της Δήλωσης Προσχώρησης στη Σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (Escrow Account) στο πλαίσιο του ανωτέρω χρηματοδοτικού προγράμματος του ΥΠΕΣ

γ) τον ορισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχο του «προϊόντος» του ως άνω δεσμευμένου καταπιστευτικού (Escrow Account) υπό-λογαριασμού και

δ) τη χορήγηση σε αυτό ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην από 31-10-2023 παρούσα Σύμβαση.»

Για να δείτε την απόφαση του Δ.Σ. κάντε κλικ εδώ… 

Μοιραστείτε το:
Tagged