Ο Μεγάλος Αδελφός της ΑΑΔΕ και το μέλλον που έρχεται στα φορολογικά

Φορολογικά
Μοιραστείτε το:
Ο Μεγάλος Αδελφός της ΑΑΔΕ και το μέλλον που έρχεται στα φορολογικά

Τον μεγαλύτερο «φορο – φακέλωμα» στην ιστορία… για τα φυσικά πρόσωπα, χτίζει η ΑΑΔΕ με τις ελληνικές τράπεζες – Αντιρρήσεις από το επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Σε πρώτη φάση η ΑΑΔΕ ετοιμάζεται να βάλει στο μικροσκόπιο τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών φορολογουμένων-οφειλετών που πραγματοποιήθηκαν την τετραετία 2015 – 2018.

Ηλεκτρονικό αρχείο – μαμούθ με στοιχεία που θα αφορούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς όλων των φυσικών προσώπων, τα δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά, επιχειρηματικά)  τις πιστωτικές κάρτες, τα αμοιβαία κεφάλαια, τα ομόλογα αλλά και με τα εμβάσματα στο εξωτερικό «χτίζει» η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ( ΑΑΔΕ) σε συνεργασία με τις τράπεζες. Πρόκειται για το μεγαλύτερο φορο – φακέλωμα που έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία της φορολογικής διοίκησης με στόχο των εντοπισμών των οφειλετών που έχουν καταθέσεις σε τράπεζες, εντός και εκτός της χώρας, πλην όμως δυσκολεύονται να βρουν την πόρτα της Εφορίας για να πληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους.

Σε πρώτη φάση η ΑΑΔΕ ετοιμάζεται να βάλει στο μικροσκόπιο τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών φορολογουμένων-οφειλετών που πραγματοποιήθηκαν την τετραετία 2015 – 2018.
Διάταξη που ενσωματώθηκε σε σχετικό πολυνομοσχέδιο παρέχει τη δυνατότητα στην Ανεξάρτητη Αρχή να αποστέλλει στις τράπεζες μαζικά αιτήματα παροχής πληροφοριών για τα χρηματοοικονομικά και τραπεζικά προϊόντα των οφειλετών του Δημοσίου ή των ελεγχόμενων, με στόχο τον καλύτερο χειρισμό των υποθέσεων που έχουν μεγάλο φορολογικό ενδιαφέρον για το Δημόσιο. Σημειώνεται ότι η Εφορία διατηρεί κινήσεις λογαριασμών οφειλετών στο αρχείο της μέχρι το έτος 2014.

Ως μαζικά νοούνται τα αιτήματα για στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν σε πλέον του ενός ελεγχόμενους από την Α.Α.Δ.Ε., φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, και τα οποία τηρούνται από τα ως άνω αναφερόμενα υπόχρεα πρόσωπα.

Τα στοιχεία και οι πληροφορίες διαβιβάζονται αυτοματοποιημένα στην Α.Α.Δ.Ε.

Πιο συγκεκριμένα η ΑΑΔΕ θα μπορεί να λαμβάνει, με τρόπο μαζικό και αυτοματοποιημένο, στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν σε:

  1. Τραπεζικούς λογαριασμούς
  2. Λογαριασμούς πληρωμών
  3. Επενδυτικά προϊόντα 
  4. Δανειακές συμβάσεις

Τα στοιχεία (φυσικών και νομικών προσώπων), θα συλλέγονται από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων των αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, των υπό εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων, των ιδρυμάτων πληρωμών και των ιδρυμάτων έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος που παρέχουν και εκτελούν υπηρεσίες πληρωμών στην Ελλάδα, καθώς και από τις εποπτευόμενες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επενδυτικές εταιρείες.

Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που διαβιβάζουν τα υπόχρεα πρόσωπα, θα τηρούνται σε βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης να βεβαιώσει φόρο στη βάση των σχετικών προς έλεγχο υποθέσεων και προωθούνται κατόπιν επεξεργασίας στις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ  με ασφάλεια και ταχύτητα μέσω ειδικής μηχανογραφικής εφαρμογής.

Όπως εξηγείται, στόχος της διάταξης αποτελεί η ταχεία λήψη και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν σε ελεγχόμενα πρόσωπα, κατά τρόπο τυποποιημένο και ενιαίο, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη η φορολογική ελεγκτική διαδικασία, με τελικό σκοπό την περιστολή της φοροδιαφυγής, την προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος και την εμπέδωση της φορολογικής δικαιοσύνης.

Αντιρρήσεις στη ρύθμιση που θα μετατρέπει την ΑΑΔΕ σε Μεγάλο Αδελφό

Σοβαρές ενστάσεις στο άρθρο 57 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας για την μη περικοπή των συντάξεων, αναφορικά με τη δυνατότητα που δίδεται στην ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) να απευθύνει «αυτοματοποιημένα» μαζικά αιτήματα παροχής πληροφοριών στα τραπεζικά ιδρύματα για δάνεια, λογαριασμούς πληρωμών και επενδυτικά προϊόντα φυσικών και νομικών προσώπων, διατυπώνει η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής.

Σύμφωνα με την έκθεση της υπηρεσίας, το επίμαχο άρθρο προβλέπει την συγκέντρωση όλων αυτών των στοιχείων σε βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, τα οποία διατηρούνται εκεί ως και τον χρόνο παραγραφής του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για τη βεβαίωση των σχετικών απαιτήσεων. Ωστόσο όπως γίνεται σαφές στην έκθεση οι αιτούμενες αυτές πληροφορίες είναι ευρείες και περιλαμβάνουν μεγάλο όγκο δεδομένων, τα οποία συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

«Το αίτημα προς τους οικείους φορείς (πιστωτικά ιδρύματα, κ.ά.) για την παροχή των ως άνω δεδομένων είναι γενικό, μαζικό, αφορά αόριστο αριθμό υποκειμένων των δεδομένων, και δεν συνάπτεται προς ειδική και εξατομικευμένη διαδικασία φορολογικού ελέγχου», αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση και προσθέτει: «Ο χρόνος τήρησης των ως άνω δεδομένων δεν καθορίζεται ειδικώς και ορισμένως, παρά εντάσσεται αορίστως στον «χρόνο παραγραφής του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για τη βεβαίωση των σχετικών απαιτήσεων. Κατά την προαναφερθείσα διαδικασία δεν προβλέπεται σύμπραξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα».

Κάπως έτσι, η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής, προειδοποιεί πως «δημιουργείται, προβληματισμός σχετικώς µε το αν η προτεινόμενη ρύθμιση είναι συμβατή προς τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ» (ΕΕL 119/4.5.2016, σελ. 1 επ.), ο οποίος συνιστά νομική πράξη που ισχύει αμέσως (από της 25ης Μαΐου 2018) σε όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Πηγή: bankingnews.gr, newpost.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged