ΟΠΑΑΠ/ΔΠ: Μόνιμες Προσλήψεις στο Δήμου Περιστερίου από την «πίσω Πόρτα» – Ομερτά των αιρετών του Δήμου…

Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Μόνιμες προσλήψεις 20 ατόμων από τη «πίσω πόρτα» επιχειρεί, μέσα σε κλίμα απόλυτης σιωπής  ή αλλιώς «ομερτά» των αιρετών της διοίκησης αλλά και της αντιπολίτευσης του Δήμου Περιστερίου, ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού και Πρόνοιας» (ΟΠΑΑΠ) του Δήμου Περιστερίου…

Πρόκειται, -κατά την άποψη της στήλης-, για μη νόμιμη ενέργεια, που ευνοεί όλους όσους η σύμβασή τους  για παροχή υπηρεσιών συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, είχε ανανεωθεί χωρίς καμία νόμιμη αιτιολογία, και επί του προκείμενου, χωρίς να έχει παραταθεί η διάρκεια υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος για το οποίο είχαν προσληφθεί…

Το κόλπο είναι παλιό και αρκετά δοκιμασμένο σε αρκετούς δήμους της χώρας, βασίζεται δε στο ότι κανένας άνεργος  με τα ίδια προσόντα ή το ίδιο εργασιακό αντικείμενο των προσλαμβανόμενων με αυτή την διαδικασία, δεν πρόκειται είτε από άγνοια, είτε λόγο έλλειψης χρημάτων για την απαραίτητη νομική υποστήριξη να αμφισβητήσει ενώπιον των Δικαστηρίων αυτή την απόφαση…

Ας τα δούμε, όμως, με την σειρά…

α) Η Αγωγή  για μονιμοποίηση: Την 20.02.2020 κατατέθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εναντίον του ΟΠΑΑΠ/ΔΠ αγωγή 20 εργαζόμενων με συμβάσεις ΙΔΟΧ (Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου)  στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Περιστερίου, με την οποία ζητούσαν  από το Νομικό Πρόσωπο την μονιμοποίησή τους σε θέσεις ΙΔΑΧ. Είναι χαρακτηριστικό ότι  και οι 20 εργαζόμενοι που κατέθεσαν την κοινή αγωγή,  διατηρούσαν την θέση εργασίας τους στον ΟΠΑΑΠ/ΔΠ με  διαρκώς ανανεούμενες σε ετήσια βάση συμβάσεις εργασίας, με τους περισσότερους να έχουν πρωτο-προσληφθεί  μεταξύ 2013 και 2016…

β) Η Αίτηση Αποδοχής της Αγωγής: Στις 30.10.2020 οι 20 αναφερόμενοι εργαζόμενοι καταθέτουν  αίτηση  στον ΟΠΑΑΔΠ με την οποία ζητούν την αποδοχή της από 20.02.2020 και με ΓΑΚ 15907/2020 και ΕΑΚ 407/2020 αγωγής τους, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. -σ.σ. Η στήλη δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν οι 20 (πρώην;) εργαζόμενοι του ΟΠΑΑΠ/ΔΠ που υπογράφουν την σχετική αγωγή, είναι αυτοί που στις αρχές Αυγούστου τρέχοντος έτους δεν τους ανανεώθηκε η σύμβαση  ΙΔΟΧ που είχαν με το Νομικό Πρόσωπο ή όχι, αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται ακριβώς γι’ αυτή την ομάδα… Αν το τελευταίο ισχύει ενδυναμώνονται οι ισχυρισμοί  παλαιών αυτοδιοικητικών ότι η όλη υπόθεση είναι στην πράξη «ένα παίγνιο συμπαίγνιας ΟΠΑΑΠ/ΔΠ, Δήμου Περιστερίου και Εργαζόμενων» προκειμένου να επιτευχθεί η μονιμοποίησή τους… από την «πίσω πόρτα»… και χωρίς να το πάρει είδηση κανένας…

γ) Η υπεύθυνση Δήλωση  Εργαζόμενων για αποποίηση Απαιτήσεων: Στις 09.11.2020 οι  20 αιτούντες την πρόσληψή τους εργαζόμενοι, καταθέτουν πάλι στον ΟΠΑΑΠ/ΔΠ κοινή υπεύθυνη δήλωση  με την οποία κατά τα πρότυπα ολοκληρωτικής νοοτροπίας καθεστωτικών διαδικασιών  αναφέρουν απευθυνόμενοι στο Νομικό Πρόσωπο μεταξύ άλλων τα εξής:

α) …[…]… Με την παρούσα ζητάμε και πάλι να ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΑΠ περί αποδοχής της ανωτέρω αγωγής μας, από την οποία παραιτούμαστε του αιτήματος της αγωγής για απειλή χρηματικής ποινής και καταδίκης σε δικαστική δαπάνη, και, συγχρόνως, εφόσον γίνει η αποδοχή αυτή,

β) …[…]… 1) Θέτουμε την εργασία μας στη διάθεση του ΟΠΑΑΠ, που δικαιούται και μπορεί να μας τοποθετήσει και να μας απασχολεί σε οποιαδήποτε θέση κρίνει αυτό, ανάλογα με τις ανάγκες του και ανεξαρτήτως της απόφασης που θα εκδοθεί,

γ) ….  2) Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε αξίωσή μας κατά του ΟΠΑΑΠ, που έχει γεννηθεί στο χρονικό διάστημα από την έναρξη παροχής των υπηρεσιών μας σε αυτό μέχρι τη νόμιμη ανάληψη υπηρεσίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και αφορά σε τυχόν διαφορές αποδοχών, επιδόματα και δώρα εορτών ή/και αδείας, οικογενειακά επιδόματα ή παροχές, αποζημίωση για τυχόν υπερωριακή απασχόληση ή για μη ληφθείσες άδειες ή για καταβληθείσες (ή μη) ασφαλιστικές εισφορές, χρονοεπιδόματα, επιδόματα εξομάλυνσης ή/και θέσης, ειδικά επιδόματα, έξοδα κίνησης και εν γένει οποιασδήποτε μορφής αποδοχές ή αποζημίωση ή ακόμα και χρηματική ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, που σχετίζεται και προκύπτει από την παροχή των υπηρεσιών μας…

δ)  Η γνωμάτευση του νομικού συμβούλου του ΟΠΑΑΠ/ΔΠ επί του θέματος: Την ίδια ημέρα 09.11.2020 και με θαυμαστή ταχύτητα (πότε έγινε το ερώτημα, πότε  συντάχθηκε και παραδόθηκε  η σχετική γνωμάτευση… άγνωστο αλλά εντυπωσιακό…) παραδόθηκε   από τον Νομικό Σύμβουλο του Νομικού Προσώπου κο Αντώνιο Βουδούρη, η με αριθμ. πρωτοκόλλου 6332/09-11-2020 γνωμοδότηση του, για το αίτημα-υπεύθυνη δήλωση των 20 αιτούντων την μονιμοποίησή τους… Όπως διαπιστώνει και ο αναγνώστης η ταχύτητα αντιμετώπισης των πραγμάτων, όταν θέλουν τα διακεκριμένα στελέχη του Δήμου είναι αξεπέραστη… σε αντίθεση π.χ. όταν θα πρέπει να δοθούν στοιχεία σε αιτούντες πολίτες…

ε) Η αποδοχή του αιτήματος των 20 αιτούντων από το Δ.Σ. του ΟΠΑΑΠ/ΔΠ: Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση του ΔΣ. του Νομικού Προσώπου και δη «στο δια ταύτα»:

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα υποβληθέντα στοιχεία, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Ομόφωνα, (σ.σ. κρατείστε το «Ομόφωνα»)

Α. Αποδέχεται, κατ’ άρθρο 298 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 297 ΚΠολΔ, την ιστορική και νομική βάση καθώς και το αίτημα της από 20.02.2020 και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 15907/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 407/2020 αγωγής των: ….[…]… ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών).

Β. Παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο, με έμμισθη εντολή, του Νομικού Προσώπου Αντώνιο Βουδούρη να παραστεί στη συζήτηση της ανωτέρω αγωγής, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και να δηλώσει την κατά τα ανωτέρω αποδοχή της αγωγής.

στ) Το ομόφωνο της Απόφασης: Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με ενημέρωση για τα θέματα μέσω e-mail και η ψηφοφορία έγινε μέσω τηλεφώνου και e-mail σύμφωνα με τις διατάξεις του …[…]… και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας στα πλαίσια εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών συμφώνησαν και συμμετείχαν 9 μέλη και ονομαστικά: Ο Πρόεδρος κ. Πλέστης Αλέξανδρος και τα εξής τακτικά μέλη: Βορύλλα-Ιατροπούλου Ελένη, Μπέτσης Βασίλειος, Αεράκη Μαρία, Καλαντώνης Ιωάννης, Φλουσκούνης Φίλιππος, Χιώτης Δημήτριος, Δημητρίου Αθανάσιος, Βαρβαρίγου Κλαυδία.

Για όποιον παρακολουθεί, έστω και εξ» αποστάσεως  λόγο καραντίνας, τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΑΠ/ΔΠ, είναι η πρώτη φορά ή μάλλον η πρώτη τακτική συνεδρίαση του, -εκτός αν η στήλη κάνει λάθος-, από τον Ιούλιο τρέχοντος έτους, που συμμετέχουν όλα τα μέλη του, και ειδικότερα συμμετέχουν οι κ.κ. Καλαντώνης Γιάννης και Φλισκούνης Φίλιππος.  Οι λόγοι βέβαια είναι πολύ προφανείς… Κανείς δεν επιθυμεί πιθανόν να φανεί ότι δεν συμμετέχει και σαμποτάρει φιλεργατικές αποφάσεις, άσχετα αν αυτό είναι ή όχι δίκαιο….και νόμιμο, ενώ δεν δημιουργεί η ψήφος μερικών από τους εννέα συμμετέχοντες στην απόφαση  κλίμα εκτίμησης και τιμής για την μεταβολή των απόψεών τους σε ότι αφορά αιτήματα ακόμη και απλής ανανέωσης  συμβάσεων ΙΔΟΧ εργαζόμενων που έχουν λήξει… Το ποιοι είναι αυτοί, είναι κοινό μυστικό για όσους εντριφούν στα τεκτενόμενα του κόκκινου κτιρίου και των παρακείμενων καφέ… οπότε η στήλη δεν χρειάζεται να τους αναφέρει… Σε κάθε περίπτωση είναι όλοι αγωνιστές του δικαίου, της νομιμότητας και της ισονομίας των πολιτικών ή έτσι τουλάχιστον παρουσιάζονται στον δημόσιο λόγο τους…

ζ) Η διαδικασία  που το Δ.Σ. του ΟΠΑΑΠ/ΔΠ  επιχειρεί με την απόφαση να ακολουθήσει για την μονιμοποίηση των 20 εργαζόμενων, μπορεί ως προς το τελευταίο και μόνο σκέλος της να ενδύεται τον μανδύα του νόμιμου (απόφαση δικαστηρίου) και να είναι μέσα στα πλαίσια του μηχανισμού που έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν όλοι οι ΟΤΑ που προσλαμβάνουν προσωπικό  με αδιαφανείς ή έστω περίεργες διαδικασίες, δεν είναι σε καμία περίπτωση ηθική και δίκαιη, ούτε αντανακλά  στο νόμιμο και ηθικό της διοίκησης των διοικήσεων των Δήμων και στην συγκεκριμένη περίπτωση  των διοικήσεων του ΟΠΑΑΠ/ΔΠ και του Δήμου Περιστερίου…

Τα ερωτήματα που προκύπτουν…

Η στήλη, αδυνατώντας να ενδυθεί τον μανδύα του ειδικού εργατολόγου αλλά και του απόλυτου γνώστη των διαδικασιών και αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ Α΄βαθμού (Δήμων)  και των θυγατρικών τους νομικών προσώπων απευθύνθηκε  στους ειδικούς, αλλά και σε έμπειρους αυτοδιοικητικούς προκειμένου να της εξηγήσουν αν είναι όλα νόμιμα και σύμφωνα με τον τύπο… Οι απαντήσεις που προέκυψαν μετουσιώνονται στα εξής:

1) Δικαστικά και όχι μόνο οι εργαζόμενοι έχουν το αναφέρετο δικαίωμα που κανείς δεν μπορεί να τους αφαιρέσει να ζητούν  και να διεκδικούν ότι θέλουν. Αρμόδια να αποφασίσει για το δίκαιο και ικανοποιήσιμο των αιτημάτων τους είναι αποκλειστικά και μόνο η Ελληνική Δικαιοσύνη…

2)  Κανείς στους ΟΤΑ και δει στον Δήμο Περιστερίου, δεν έχει  την αρμοδιότητα να αποφασίσει για την αποδοχή ή μη αγωγής μονιμοποίησης εργαζόμενων των οποίων οι συμβάσεις ΙΔΟΧ ανανεώνονταν παρατύπως, εκτός από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και μόνο, αφού αυτό και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχει τις αποκλειστικές αρμοδιότητες αλλά και την ευθύνη για το νόμιμο τέτοιας μορφής αποφάσεων…

3) Η αποδοχή της συγκεκριμένης αγωγής μονιμοποίησης  των 20 εργαζόμενων, από το ΔΣ του ΟΠΑΑΠ/ΔΠ   επειδή δεν πρόκειται για απλή κανονιστική απόφαση, αλλά για απόφαση με οικονομικές επιπτώσεις και όχι μόνο, δεν μπορεί να υλοποιηθεί αν προηγουμένως σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  δεν εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής…

4) Αυτή καθ’ αυτή η απόφαση του ΔΣ του ΟΠΑΑΠ/ΔΠ  είναι  αναιτιολόγητη και ουσιαστικά δεν ευσταθεί, αφού πέραν των άλλων, δεν εξετάζει:  α) αν η διαρκής σε ετήσια βάση ανανέωση  των συμβάσεων ΙΔΟΧ των συγκεκριμένων 20 εργαζόμενων ήταν νόμιμη και με βάση τις πρόνοιες της ευρωπαϊκής καιι ελληνικής νομοθεσίας και β) αν οι συγκεκριμένοι 20 αιτούντες εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Νομικού Προσώπου…

5) Αναπάντητο το ερώτημα «γιατί το Δ.Σ. του ΟΠΑΑΠ/ΔΠ λίγο πριν την διεξαγωγή της δίκης, αντί να υπερασπιστεί τις θέσεις του, σε ότι αφορά την μη ανανέωση των συμβάσεων ΙΔΟΧ  των 20 εργαζόμενων, ως έχει τη ηθική τουλάχιστον υποχρέωση έναντι όλων των υπόλοιπων ανέργων και δει των νέων, αποφάσισε απλώς να καταθέσει τα όπλα, με περίεργη μάλιστα διαδικασία και αναρμοδίως, δηλαδή χωρίς να έχει την σχετική αρμοδιότητα…

Η στήλη δεν θα συνεχίσει  σε περισσότερα για το συγκεκριμένο θέμα και το μόνο που έχει να παρατηρήσει είναι  ότι «κερδισμένοι» είναι πάντα οι φωνασκούντες, σε αγαστή συνεργασία και συνεργία με τους αιρετούς που πάντοτε εκφράζουν τα «φιλεργατικά συναισθήματά τους» ανεξάρτητα αν αφορούν νόμιμες ή μη νόμιμες περιπτώσεις… Όσο για όλους τους άλλους και κυρίως τους νέους που υποφέρουν από την ανεργία, έ… αυτοί είναι πάντα τα «κορόιδα», εκτός βέβαια αν μάθουν το μάθημά τους καλά και εντριφύσουν σ’ αυτό που ελληνιστί λέγεται πλέον «γλύψιμο»… Γλύψιμο σε ποιους…; Σιγά το ερώτημα… η απάντηση αποτελεί κοινό μυστικό όλων σχεδόν των Ελλήνων, εκτός απ’ αυτούς που οι «ξύπνιοι» ονομάζουν «μ@λ@κες»…

Διαβάστε στην συνέχεια  εκτενή αποσπάσματα της Απόφασης του ΟΠΑΑΠ/ΔΠ, εκτός αν θέλετε να δείτε το σύνολό της, όπως δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια, οπότε κάντε κλικ εδώ.

Τα αποσπάσματα της Απόφασης του Νομικού Προσώπου

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περι «Λήψη απόφασης επί της από 30-10-2020 και με αρ. πρωτ. 6204/3-11-2020 αίτησης 20 απασχολούμενων συμβασιούχων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π. ΟΠΑΑΠ περί αποδοχής ή μη της από 20-02-2020 με αρ. ΓΑΚ 15907/2020 και ΕΑΚ 407/2020 αγωγής τους.», έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ.:

Α. Την από 30.10.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου 6204/03.11.2020 αίτηση, προς το Νομικό μας Πρόσωπο, των (σ.σ. δίπλα σε κάθε ονοματεπώνυμο είναι η ημερομηνία της αρχικής πρόσληψής τους):

 1. Αποστολοπούλου Δήμητρας ΠΕ Νηπιαγωγός 04.02.2019
 2. Αρδούνη Γεωργίας ΥΕ Καθαριότητας 04.11.2014
 3. Ασπρούλη Γεωργίας ΥΕ Καθαριότητας 02.09.2013
 4. Βλαχάκη Αργυρώς ΥΕ Καθαριότητας 01.12.2015
 5. Γόγολου Βασιλικής ΥΕ Καθαριότητας 04.11.2014
 6. Δράμαλη Πασχάλης ΥΕ Καθαριότητας 01.12.2015
 7. Καμαρούτς Μιχαέλας ΔΕ Μαγείρων 02.09.2013
 8. Κανάκη Μαρίας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 04.11.2014
 9. Καραγιάννη Αποστολίας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 29.08.2013
 10. Κόλλια Κυριακής ΔΕ Βοηθ. Βρεφονηπιοκόμος 22.01.2018
 11. Μορφωνιού Ευαγγελίας ΥΕ Καθαριότητας 01.12.2015
 12. Ντάβαρη Ειρήνης ΥΕ Καθαριότητας 29.08.2013
 13. Παπαγιαννοπούλου Δήμητρας ΔΕ Βοηθ. Βρεφονηπιοκόμος 22.01.2018
 14. Ραφαηλίδου Αγαθή-Νεκταρία ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 01.12.2015
 15. Σιαμέτη Γεωργίας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 29.08.2013
 16. Σταλημέρου Ευγενίας ΔΕ Βοηθ. Βρεφονηπιοκόμος 29.08.2013
 17. Τσάτση Ελεωνόρας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 04.11.2014
 18. Φιλίππου Ειρήνης ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 04.11.2014
 19. Χάππα Παναγιώτας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 04.11.2014
 20. Σφέτσιου Αντιγόνης ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 05.12.2016

με την οποία ζητούν την αποδοχή της από 20.02.2020 και με ΓΑΚ 15907/2020 και ΕΑΚ 407/2020 αγωγής τους, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία (αγωγή) ζητούν:

«Να αναγνωριστεί ότι οι διαδοχικές συμβάσεις μας ήταν εξ αρχής για έκαστο και εκάστη από εμάς μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με την ανωτέρω για καθένα και καθεμία από εμάς ειδικότητα και ότι συνδεόμαστε με το εναγόμενο με εξ αρχής έγκυρη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

Να υποχρεωθεί το εναγόμενο να μας απασχολεί σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, με την ειδικότητα και στην θέση που ήδη απασχολούμαστε, να μας καταβάλει δε τις αποδοχές που αντιστοιχούν σύμφωνα με το νόμο, στα τυπικά και ουσιαστικά μας προσόντα και στην υπηρεσιακή μας ένταξη, με την απειλή χρηματικής ποινής ύψους 200 ευρώ για κάθε μέρα μη συμμόρφωσης ου, στην απόφαση που θα εκδοθεί. Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση ου θα εκδοθεί και να καταδικαστεί το αντίδικο στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη».

Β) Την από 09/11/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου 6331/09-11-2020 αίτηση –υπεύθυνη δήλωση των ανωτέρω, στην οποία αναφέρουν τα εξής, κατά λέξη:

«Με την από 30.10.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου 6204/03.11.2020 αίτησή μας, προς το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ) Δήμου Περιστερίου», που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής (Πλατεία Δημοκρατίας

αριθμός 1), την οποία υπογράφει ο πληρεξούσιος δικηγόρος μας ΑΓΓ… Σ. ΣΙΔ…., ζητήσαμε την αποδοχή της από 20.02.2020 και με ΓΑΚ 15907/2020 και ΕΑΚ 407/2020 αγωγής μας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητάμε:

«Να αναγνωριστεί ότι οι διαδοχικές συμβάσεις μας ήταν εξ αρχής για έκαστο και εκάστη από εμάς μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με την ανωτέρω για καθένα και καθεμία από εμάς ειδικότητα και ότι συνδεόμαστε με το εναγόμενο με εξ αρχής έγκυρη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

Να υποχρεωθεί το εναγόμενο να μας απασχολεί σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, με την ειδικότητα και στην θέση που ήδη απασχολούμαστε, να μας καταβάλει δε τις αποδοχές που αντιστοιχούν σύμφωνα με το νόμο, στα τυπικά και ουσιαστικά μας προσόντα και στην υπηρεσιακή μας ένταξη, με την απειλή χρηματικής ποινής ύψους 200 ευρώ για κάθε μέρα μη συμμόρφωσης του, στην απόφαση που θα εκδοθεί.

Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση ου θα εκδοθεί και να καταδικαστεί το αντίδικο στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη».

Με την παρούσα ζητάμε και πάλι να ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΑΠ περί αποδοχής της ανωτέρω αγωγής μας, από την οποία παραιτούμαστε του αιτήματος της αγωγής για απειλή χρηματικής ποινής και καταδίκης σε δικαστική δαπάνη, και, συγχρόνως, εφόσον γίνει η αποδοχή αυτή,

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Ότι

1) Θέτουμε την εργασία μας στη διάθεση του ΟΠΑΑΠ, που δικαιούται και μπορεί να μας τοποθετήσει και να μας απασχολεί σε οποιαδήποτε θέση κρίνει αυτό, ανάλογα με τις ανάγκες του και ανεξαρτήτως της απόφασης που θα εκδοθεί,

2) Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε αξίωσή μας κατά του ΟΠΑΑΠ, που έχει γεννηθεί στο χρονικό διάστημα από την έναρξη παροχής των υπηρεσιών μας σε αυτό μέχρι τη νόμιμη ανάληψη υπηρεσίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και αφορά σε τυχόν διαφορές αποδοχών, επιδόματα και δώρα εορτών ή/και αδείας, οικογενειακά επιδόματα ή παροχές, αποζημίωση για τυχόν υπερωριακή απασχόληση ή για μη ληφθείσες άδειες ή για καταβληθείσες (ή μη) ασφαλιστικές εισφορές, χρονοεπιδόματα, επιδόματα εξομάλυνσης ή/και θέσης, ειδικά επιδόματα, έξοδα κίνησης και εν γένει οποιασδήποτε μορφής αποδοχές ή αποζημίωση ή ακόμα και χρηματική ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, που σχετίζεται και προκύπτει από την παροχή των υπηρεσιών μας.

Σε εκτέλεση της προαναφερθείσας παραίτησής μας, δηλώνουμε ότι δεν έχουμε ασκήσει άλλη σχετική αγωγή κατά του ΟΠΑΑΠ και δεν πρόκειται να ασκήσουμε στο μέλλον.

Σε περίπτωση που έχει ήδη ασκηθεί τέτοια αγωγή, υποχρεούμαστε να παραιτηθούμε άμεσα νομίμως από το δικόγραφο και το δικαίωμά της, άλλως εξουσιοδοτούμε ανέκκλητα τον ΟΠΑΑΠ να το πράξει αυτό επ’ ονόματί μας.

Επιπρόσθετα, και ειδικότερα δηλώνουμε υπεύθυνα και τα εξής:

Έχοντας πλήρως τούτο το δικαίωμα και μην έχοντας μεταβιβάσει, εκχωρήσει, ενεχυριάσει ή άλλως πως δεσμεύσει προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου τις κάτωθι σχετικές αξιώσεις, μη έχοντας παραιτηθεί από δικαίωμα συμβιβασμού ή άλλως δεσμευτεί σχετικώς και μη έχοντας οι αξιώσεις αυτές συντηρητικώς ή αναγκαστικώς κατασχεθεί, με το παρόν ΠAPAITOYMAΣΤΕ ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε είδους οικονομικές αξιώσεις που πηγάζουν από την ενδεχόμενη αναγνώριση από το Δικαστήριο της σχέσης εργασίας μας ως μιας ενιαίας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (πλην της αναγνώρισης της μισθολογικής και βαθμολογικής μας προϋπηρεσίας στα πλαίσια της κατάταξης μας σε θέση ΙΔΑΧ).

Η κατά τα ως άνω παραίτηση μας από τις αξιώσεις μας, είναι ισχυρή υπό την αίρεση έκδοσης θετικής απόφασης από το δικαστήριο και μετατροπής των συμβάσεων μας σε μια ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου.

Γ. Το γεγονός ότι οι ανωτέρω ενάγουσες καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Νομικού Προσώπου και η εργασία τους είναι απόλυτα απαραίτητη για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Νομικού Προσώπου,

Δ. Την από 09.11.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου 6332/09-11-2020 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Νομικού Προσώπου Αντωνίου Βουδούρη

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα υποβληθέντα στοιχεία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Ομόφωνα,

Α. Αποδέχεται, κατ’ άρθρο 298 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 297 ΚΠολΔ, την ιστορική και νομική βάση καθώς και το αίτημα της από 20.02.2020 και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 15907/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 407/2020 αγωγής των:

1.Αποστολοπούλου Δήμητρας ΠΕ Νηπιαγωγός 04.02.2019

2.Αρδούνη Γεωργίας ΥΕ Καθαριότητας 04.11.2014

3.Ασπρούλη Γεωργίας ΥΕ Καθαριότητας 02.09.2013

4.Βλαχάκη Αργυρούς ΥΕ Καθαριότητας 01.12.2015

5.Γόγολου Βασιλικής ΥΕ Καθαριότητας 04.11.2014

6.Δράμαλη Πασχάλη ΥΕ Καθαριότητας 01.12.2015

7.Καμαρούτς Μιχαέλας ΔΕ Μαγείρων 02.09.2013

8.Κανάκη Μαρίας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 04.11.2014

9.Καραγιάννη Αποστολίας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 29.08.2013

10.Κόλλια Κυριακής ΔΕ Βοηθ. Βρεφονηπιοκόμος 22.01.2018

11.Μορφωνιού Ευαγγελίας ΥΕ Καθαριότητας 01.12.2015

12.Ντάβαρη Ειρήνης ΥΕ Καθαριότητας 29.08.2013

13.Παπαγιαννοπούλου Δήμητρας ΔΕ Βοηθ. Βρεφονηπιοκόμος 22.01.2018

14.Ραφαηλίδου Αγαθής-Νεκταρίας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 01.12.2015

15.Σιαμέτη Γεωργίας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 29.08.2013

16.Σταλημέρου Ευγενίας ΔΕ Βοηθ. Βρεφονηπιοκόμος 29.08.2013

17.Τσάτση Ελεωνόρας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 04.11.2014

18.Φιλίππου Ειρήνης ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 04.11.2014

19.Χάππα Παναγιώτας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 04.11.2014

20.Σφέτσιου Αντιγόνης ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 05.12.2016

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών(Τμήμα Εργατικών Διαφορών).

Β. Παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο, με έμμισθη εντολή, του Νομικού Προσώπου Αντώνιο Βουδούρη να παραστεί στη συζήτηση της ανωτέρω αγωγής, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και να δηλώσει την κατά τα ανωτέρω αποδοχή της αγωγής.

«Δημογέρων ο ερευνών»

Μοιραστείτε το:
Tagged