Δήμος Περιστερίου: Διεθνής Διαγωνισμός «… Κοινωνικής Φροντίδας Ευπαθών Ομάδων…» προϋπολογισμού 3.271.430€

Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Διαγωνισμό «μαμούθ» «… Κοινωνικής Φροντίδας Ευπαθών Ομάδων…» συνολικού προϋπολογισμού 3.271.430 ευρώ διενεργεί ο Δήμος Περιστερίου, με τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών την 9 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 π.μ.

Εισηγητής του Διαγωνισμού ο αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Περιστερίου κος Τάσος Θεοδωράκος

Η διάρκεια του έργου ή της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο που θα επιλεγεί είναι 26 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι μετά την 31/07/2023.

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου ο ανάδοχος που θα επιλεγεί  θα έχει την συμβατική υποχρέωση να προσλάβει 64 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμού εμπειρίας.

Για να δείτε ή «κατεβάσετε» την απόφαση της ΟΕ του Δήμου Περιστερίου και την διακήρυξη του διαγωνισμού κάντε κλικ εδώ.

Συνοπτικά τα βασικά  στοιχεία της διακήρυξης

Δήμος Περιστερίου: Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου για το Έργο: «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής Ένταξης, Κοινωνικής Φροντίδας και Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Περιστερίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας (Τμήματα Α και Β)».

Τμήμα Α: «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Περιστερίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας» (Δράση 9.3.1)

Τμήμα Β: «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Κοινωνικής Στήριξης, Κοινωνικής Φροντίδας και Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Περιστερίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας» (Δράση 9.4.1)

  • Προϋπολογισμός Έργου – εκτιμώμενη αξία σύμβασης:271.430,00 € (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 2.638.250,00 €, ΦΠΑ 24%: 633.180,00 €
  • Χρηματοδότηση έργου: Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από: ΕΚΤ, Ε.Π. «Αττική 2014 -2020», από εθνικούς πόρους και από πόρους του Δήμου Περιστερίου.
  • Φορέας Χρηματοδότησης: Φορέας Χρηματοδότησης του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους Έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014 -2020».
  • Χρόνος υλοποίησης: Έως 26 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι μετά την 1/12/2023
  • Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 26 μήνες. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι έξι μήνες (26) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι μετά την 31/07/2023.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Ηλεκτρονική Υποβολή: 9/2/2021, ημέρα ……ΤΡΙΤΗ………. ώρα 10:00
  • Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: 15/2/2021 και ώρα 10:00
  • Στοιχεία Επικοινωνίας: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω της διαδικτυακής πύλης της Αναθέτουσας Αρχής http://www.peristeri.gr/ Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

Παρεχόμενες Υπηρεσίες στα πλαίσια του Έργου…

 

Αριθμός προσλήψεων- Ομάδα Έργου: 64

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς που θα αναλάβουν το Έργο μέσω του παρόντος διαγωνισμού απαιτείται να συστήσουν Ομάδα Έργου, που θα απαρτίζεται από ικανό αριθμό έμπειρων στελεχών, τουλάχιστον εξήντα τεσσάρων (64), κατάλληλων για την εξασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης του περιγραφόμενου έργου. Όλα τα στελέχη  που θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου, θα έχουν τα ελάχιστα προσόντα, που αναφέρονται παρακάτω, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς σε αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα και θα στελεχώνουν τις προβλεπόμενες υποομάδες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις που ακολουθούν. Συγκεκριμένα, η Ομάδα Έργου (Ο.Ε.) και το Σύνολο Μελών της Ο.Ε. ανά Τμήμα και ανά επίπεδο εμπειρίας, φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Τα επίπεδα εμπειρίας καθορίζονται σε επιμέρους επίπεδα, ήτοι:

Στο Πίνακα που ακολουθεί, φαίνεται η στελέχωση της Υπο-ομάδας Έργου της Δράσης ανά Ειδικότητα και Επίπεδο Εμπειρίας και τους Ανθρωπομήνες που αντιστοιχούν σε:

«Δημ-άρχης»

Μοιραστείτε το:
Tagged